Счетоводство на здравните заведения

Счетоводство на здравните заведения

ТЕМА 1

Обща характеристика на счетоводната отчетност в системата на здравеопазването

  1. Предмет и методи на счет. отчитане в с-мата на здр-то

  2. Баланса като способ за счет. отчитане. Баланс на частните здр. осиг. дружества

  3. Организация на документирането и документооборота в с-мата на здравеопазването  1. Както всяка уч. дисциплина , така и сч. на здр.заведения притежава собствен предмет и метод на изследване. Той е свързан със същностните х-ки на функзиониращите в момента здравни и здравно осигурителни отношения. Ако трябва да дефинираме предмета, то той представлява изходни точки, критерийте от който се изследва движението на паричната форма на стойността в с-мата на здр-то. Счетоводството на здр. заведения разглежда паричните потоци от една страна като средства, а от друга страна като източници на средства. Имайки предвид горната дефиниция е необходимо да се прави разлика между предмет и обект на изследването, тъй като и предмета и обекта бключват в себе си, както същностни характеристики, здравните и здравноосигурителни отношения. Основните разлики между предмета и обекта се свеждат до обхвата на тези отношения до осн. цели, който си поставя уч. дисциплина при изследване на обекта. Въпреки, че предмета и обекта на здр-то представлява едно монолитно цяло, той може да бъде дефиренциран по следния начин:

  1. Сч.отчитане на капиталите и заемите в здр-то

  2. Сч.отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи

  3. Сч.отчитане на мат. запаси и конфискуваните активи

  4. Сч.отчитане на разчетите (задължения и земания)

  5. Сч.отчитане на пар. средства (с-ки на фин. активи)


Други реферати:
Характеристика на дънна платка xt s at
Медии и Власт
Медията радио
Теории на масовата комуникация
Управление на електроните медии


Изтегли рефератаУправление на електроните медии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия