Селища

СЕЛИЩА

А. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ

Селището е форма на териториална локализация на населението в страната, където то осъществява собстветото си възпроизводство и потребление. Селищата са най-висш израз на материалната култура на българския народ. Но те са израз и на духовната култура на хората. В тях протича жизненият цикъл на човека. Селищата включват в себе си не само наименованието но и сградния фонд, техническата и социалната инфраструктура и заемат определена територия.

Б. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА СЕЛИЩАТА.

Върху развитието и възникването на селищата влияние оказват редица фактори – природни, икономически, политически, демографски, екологически и др.

І. Географско положение

Кръстопътното географско положение на нашите земи е способствало още в дълбока древност за възникване и развитие на селищата. Много от нашите селища са възникнали и са се развили благодарение на кръстопътното си положение. Такива градове са София, Монтана, Кюстендил, Пловдив.

ІІ. Природни условия и ресурси.

Природните условия и ресурси са съществени фактори за възникването и развитието на българските селища.

  1. Релеф. Релефът влияе върху възникването на селищата и тяхното развитие с формите си и надморската височина. Най-благоприятни условия за възникване и развитието на селищата предлагат равнините, низините, котловините, речните долини и проломи, хълмистите и нископланински земи. До късното ни Средновековие селищата у нас са съществували до 1200 м надморска височина в Стара планина и до 1500 м надморска височина в Родопи. С изменението на икономическите условия у нас, влиянието на релефа и другите компоненти на природната среда намалява.

  2. Полезни изкопаеми. Полезните изкопаеми оказват също съществено влияние при възникването и


Други реферати:
Средна и Зряла възраст
Спортна психология
Стрес реакция при биологичните системи и биоиндикация. Основни фази при стреса. Комбинативно въздействие на сресорите
Хигиена и психопрофилактика
Теории за психичния живот


Изтегли рефератаТеории за психичния живот - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия