Северозападен регион

СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН

1.Географско положение, граници и големина

а/географско положение-заема северозападната част на страната.Има благоприятно транспортно географско и икономическо положение.

Нараства икономическото значение на дунавските пристанища. От тях с най-голямо значени е Ломското пристанище. Снационално знаени са фериботните връзки Види-Калафат, Оряхово-Бекет.

б/граници

-на изток – със северен централен регион

-на запад – със Сърбия

-на север – с Румъния

-на юг – с Югозападен регион

в/големина

2.Природна среда

а/релеф-разнообразен. Малка част от площта на региона е заета от крайдунавски низини, а опо-голямата част се пада на Дунавската хълмиста равнина. Тук е разположена и обработваемата земя в региона.

б/полезни изкопаеми

1)рудни

-полиметални и оловноцинкови руди-в Чипровкска и Врачанска планина

-железни руди-в с.Мартиново

2)нерудни

-варовици-в с.Кунино и с.Бели извор

-мрамор, гранит- в Берковско

-гипс-в с.Кошава

в/климат-умерено-континентален и планински

г/води-макар и малко водните ресурси се използват комплексно за водоснабдяване, за напояване и добив на енергия

д/почви-черноземни(с най-важно значение) и канелено горски

Горските ресурси не са големи и са представени предимно от широколистни видове

3.Население и селищна мрежа-Регионът е най-малък брой население, което продължава да намалява и днес. Има една от най-ниските стойности у нас за средна гистота-56 д/км2.

Тази демографска ситуация поражда редица проблеми като обезлюдяванена обширни територии, влошаване на възрастовата структура на населението бр. и качеството на трудовите ресурси.

Относителния дял на градското на селение е по-нисък от този за страната. В етническо отношение региона се отличава с най-нисък дял турско население - едва 0.3% - и висок дял

циганско – 6.3%.

4.Стопанство и социална среда

Северозападния регион изостава в икономическо отношение в сравнение с останалите региони. Наблюдава се преобладаване на вторичния сектор за сметка добивнивния. Също така обслужващата сфера не е много добре развита и ангажира малък процент работна ръка.

а/първичен сектор-представен е главно от земеделието.

-растениевъдство

Регионът има спецификация в зърнопроизводството

В Дунавската низина и карайбрежните низини е средоточено производството. Зеленчукопроизводството е развито по крайбрежието на реките

Край р.Дунав се отглежда тютюн и коноп.

В предбалкана са обощията-ябълки, круши, сливи. В равнините части се отглеждат дини и пъпежи. Повсеместно е развито и лозарството.

-животновъдство


Други реферати:
Рибните запаси на Рило-Родопския масив (язовир Батак)
Системи за управление на околната среда
Статично-динамично в градската среда
Състояние и опазване на околната среда в община Елена.
Същност на концепцията за устойчиво развитие. Еволюция, съдържание. Устойчиво развитие - пречки и възможности в икономическата, социалната и екологичната дипломация


Изтегли рефератаСъщност на концепцията за устойчиво развитие. Еволюция, съдържание. Устойчиво развитие - пречки и възможности в икономическата, социалната и екологичната дипломация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия