Сградни газопроводни мрежиПрактиката при съвременното строителство на газоразпределителни мрежи и газови инсталации се характеризира с използване на високи технологии и съвременни материали.

Техническите норми и правила за газоснабдяване в България са едни от най-строгите по отношение на използваните материали и технологии. Само до преди няколко години в газовите инсталации се допускаше използването единствено на стоманени тръби от ниско въглеродни или нисколегирани стомани и то само чрез заваряване.

През 2004 година бе разработена нормативна уредба (Наредба 6), позволяваща използването на безшевни медни тръби, свързването, на които може да се осъществява чрез спояване с подходящи припои. Освен това новата нормативна база допусна за изграждането на СГМ да се използват и тръби от други материали специфицирани за природен газ.

Тези промени се отразиха изключително благоприятно върху технологичността при изграждане на газови инсталации главно в битовия и обществено-административния сектор.

Развитието на газификационната мрежа в битовия и обществения сектор разшири значително пазарния сегмент на уреди и съоръжения, захранвани с газ, както и на прилежащите им вътрешни газопроводни инсталации. Но използването на природния газ като екологичен и ефективен енергиен източник е свързано със спазване на система от изисквания, гарантиращи безопасната експлоатация на сградните газови инсталации. Задължителните предписания, свързани с избора, монтажните и експлоатационните специфики на сградните газови инсталации се съдържат в действащата в момента Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

. Според клаузите на наредбата, тръбните трасета в сградните газови инсталации могат да бъдат изградени от метални, стоманени (безшевни или електрозаварени) или полиетиленови тръби, както и от медни тръби или тръби от пластифициран поливинилхлорид. Допустимата номинална дебелина на медните тръби зависи от външния им диаметър. В зависимост от диаметъра, дебелината расте пропорционално със стъпка от 0,5 mm. Например, медни тръби с диаметър до 22 mm следва да имат дебелина 1 mm, докато при тръбите с диаметър над 108 mm, дебелина трябва да е 3 mm.

Свързването на газовите уреди с газопроводите в почти всички случаи трябва да се осъществява посредством твърди връзки. В случай че работното налягане на газа е със стойност под 0,01 MPa, се позволява използване на гъвкави връзки. Изисква се гъвкавите газопроводи да са


Други реферати:
Основни положения и подходи при построяването на инженерингови модели
Курсова работа по онлайн стратегии на списания за бебета
Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма
Качество на труда
Мениджмънт на иновациите и инвестициите


Изтегли рефератаМениджмънт на иновациите и инвестициите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия