Синтактична характеристика на изречението


В българския език има много богата система от ДА-форми, които се употребяват сами като сказуемо, т.нар. независим конюнктив. ДА- формите са в сегашно време, имперфект, перфект, плусквамперфект и аорист, като най-голяма честота имат да-формите на сегашно време. Важна особеност на ДА-формите е, че в много от случаите те или нямат пълна парадигма за всички лица и числа, или пък значенията на отделните форми в рамките на една и съща парадигма са доста различни, което налага описването им форма по форма. Освен това в редица случаи едни и същи форми са многозначни и полифункционални.

Със сигурност ДА е една от най-фреквентните думи в съвременния български език. За относително кратък лингвистичен живот тя бързо се утвърждава като лексема от изключително значение предвид многообразието от употреби и функции, които има. Като част на речта ДА е неизменяема дума без самостойно значение. В езика най-често изпълнява служебна роля и тя именно е определяща за класифицирането й. ДА може да функционира като частица или като съюз. Характерно за тези думи е, че при употребата им с пълнозначни стават изразители на значения (т. е. те са нещо като свободни морфеми) или осъществяват семантични отношения между две или повече синтагми. В това научно съобщение ние ще имаме за цел да покажем, че функционирането на ДА в българския език константно е свързано със сигнализирането на значения, предполагащи бъдеща събитийност. Извън полезрението ни ще остане само употребата за утвърдителен отговор на зададен въпрос.

Една от специфичните служби на ДА е като формообразуваща частица на така наречения аналитичен императив- да пиша, да пишеш, да пише...; да пишех, да пишеше, да пишеше...; да съм пишел, да си пишел, да пишел...; да съм писал, да си писал, да е писал..;, да бъда писан...; да съм бъдел писан..., както и при по-сложните форми, образувани с нека- нека да


Други реферати:
Банки
Водите на България като стратегически ресурс
Въведение в концепцията за управление на човешките ресурси
Въведение в организационното поведение. Същност, предмет, похват, подходи
Въведение в организационното поведение


Изтегли рефератаВъведение в организационното поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия