Синтезиране на наноразмерни композити на основа на железни, никелови и кобалтови оксиди по метода на механохимичен синтез в комбинация с SPS метод


Синтезиране на наноразмерни композити на основа на железни, никелови и кобалтови оксиди по метода на механохимичен синтез в комбинация с SPS метод


1.1. Получаване на наноразмерни композити на основата на железни, никелови и кобалтови оксиди по метода на механохимичен синтез

Цел на тази част от експерименталната работа е получаване на наноразмерни никелови и кобалтови ферити. В научната литература се наблюдава значителен интерес към разглежданата система във връзка с възможността й за приложение в микровълновата промишленост, областта на магнитния запис и съхранение на информация, при ферофлуидите както и в хетерогенния катализ. Съществуващите големи възможности за приложения на “наноферитите” са довели до разработване на множество различни методи за техния синтез. Измежду всички тях механохимията е много интересен и перспективен метод, даващ възможност за синтез на твърди тела с подобрени и/или нови физични и химични свойства. През последните години колективът от Лаборатория “Структура на катализатори и сорбенти” при ИК успешно прилага механохимичния синтез за получаване на наноразмерни материали. Разработен бе метод за синтез на наноразмерни кобалтови ферити (CoxFe3-xO4; x=1, 2), основаващ се на процес на химично утаяване на смесени желязо-кобалтови хидроксокарбонати и последващата им механохимична обработка при стайна температура

Същността на синтеза е механохимичното въздействие върху прекурсора. За неговото прилагане е използвана циклично планетарна мелница тип “Frich-Pulverizate 7” с трибореактори, изработени от ZrO2 или стомана. Екпериментите са проведени при нормирани условия (степен на запълване на трибореакторите, брой и размер на смилащи тела, и т.н.), позволяващи сравнение и съпоставка на резултатите. Методиката на изследване включва анализ на свойствата на обработени за различно време и с различен интензитет образци.

Използваните изходни материали са Fe(NO3)3.9H2O (чистота 99%), Ni(NO3)2.6H2O, Со(NO3)2.6H2O (чистота 96%) и Na2CO3. За процесите на утаяване се използват 0.5 М разтвори на металните соли, съдържащи Ni (Со) и Fe в исканото съотношение. Смесен желязо-никелов (желязо-кобалтов) хидроксокарбонат се получава при добавяне на 1М разтвор на Na2CO3 при pH=9, като получените утайки стареят в продължение на


Други реферати:
Епопея на забравените-пентеон на българските възрожденци
Ботевото творчество
Човекът и родният свят в творчеството на Ботев
Последна радост
Христо Ботев-Борба


Изтегли реферата



Христо Ботев-Борба - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия