Система в УЧР

ТЕМА 2

С-ма на УЧР

ФХ на СУЧР обхваща съвкупноста от комплексни дейности свързани с осигуряването на реализацията на ЧР в 1 о-я , които дейности са обект на управление с цел обезпечаване успешната функциониране на о-ята. В тази връзка в теорията по УЧР се разглеждат следните комплексни дейности- планиране на ЧР, осигуряване на ЧР, ефективно използване на ЧР, усъвършенстване и развитие на ЧР, установяване на раб отношения. Коплексните дейности по УЧР са реалните неща, които се правят по отношение на хората в 1 о-я. Това са целенасочени управленски действия и решения осъществявани от ръководителите по УЧР. Планирането е свързано с предвиждането на потребностите на о-ята от ЧР и определяне на управленските действия и условия за поддържане на необходимите структури от персонал за о-ята. Чрез планирането на ЧР се създават условия за ритмично функциониране на о-ята. Планирането на ЧР предполага осъществяването на някои управленски дейности- проектиране на длъжностите в о-ята, анализ на длъжностите, планиране на потребностите и източниците на ЧР. Проектирането на длъжностите е дейност за определяне съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите в 1 о-я, като се вземат предвид технологичните изисквания на работа и индивидуалните възможности на изпълнителя за реализиране на соц контакти в процеса на работа, за изява на професионалните способности, формиране на чуство за значимост и удовлетвореност от труда. Анализа на длъжностите в о-ята е свързан със събиране и анализ на инфо, за това как се изпълняват длъжностите. С тази управленска дейност се усъвършенстват и променят задачите и отговорностите в 1 длъжност и изискванията, които се поставят към титуляра на длъжността. Тази дейност се осъществява периодически. Целта на анализа е да се изготвят актуализирани длъжностни характеристики. Планиране на потребностите и източниците на ЧР насочва вниманието на ръководителите в/у прогнозиране на потребностите от ЧР в количествен и качествен аспект. Осигуряването на ЧР за о-ята предполага последователно осъществяване на управленски дейности по набиране и подбор на персонал. Предназначението на тази комплексна дейност е създаване на организационно- управленски предпоставки за управление и набиране на ЧР, обезпечаващи целенасоченото движение на хората към о-ята и вътре в нея., обезпечаване на соц структури на о-ята с подходящи хора за работа в съответствие с длъжностните стандарти, набиране, атрактивно представяне и информиране на потенциалните кандидати за дейноста на о-ята и предполаганата работа. Подборът на ЧР е дейност на субекта на управление по оценяване на длъжностната пригодност на кандидатите за работа. Чрез тази управленска дейност се установява съответствието на професионалния потенциал на кандидатите за работа съобразно длъжноста. Ефективното използване на ЧР предполага осъществяване на управленска дейност оценяване на персонала с последваща мотивация и адекватно възнаграждение на труда на персонала. За да достигне в процеса на труда очакваното изпълнение на работата като количество, качество и интензивност на персонала и обективна оцевка на резултатите от работата. За създаване на гъвкав механизъм за заплащане на персонала, реализирайки бърза активна обратна връзка при отчитане на реализираните резултати от труда и приноса в изпълнение на целите на о-ята в съчетание с подходящо възнаграждение. Оценяването като управленска дейност се състои в регулярно измерване на изпълнението на работата и техният актуален потенциал. Реализирането на тези аспекти на оценяването на персонала поотделно или комплексно се определят от ръководството. Всеки човек е мотивиран по някакъв начин с удоволствие или неудоволствие. Усъвършенстване и развитие на ЧР като комплекна дейност е предназначена да осигури необходимите промени в знанията, уменията и нагласите на целия персонал работещ в 1 о-я в съотватствие с установените длъжностни стандарти. Чрез обучението и повишаване на квалификацията се извършва промяна в знанията и уменията и нагласите на хората работещи в о-ята. Управлението на кариерата е дейност за създаване на необходимите организационно- управленски условия за длъжностно порастване на длъжностите работещи в 1 о-я. Установяване и поддържане на работни отношения в о-ята. Трудовите отношения касаят колективното договаряне и сключване на КТД и администрирането на трудово- наемните отношения. Организацията на служебните отношения има за цел формиране и поддържане на активни двустранни комуникации м/у ръководителите.


Други реферати:
Различните епохи в изобразителното изкуство
Анализ на дейността на Бундестага
Импресионизъм
Сблъсъци на цивилизациите
Културно развитие в Европа


Изтегли рефератаКултурно развитие в Европа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия