Система за управление на човешките ресурси

  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

    5. Система за управление на човешките ресурси

    Голямото разнообразие от дейности, които се включват в управлението на човешките ресурси, може ла доведе до илюзорното впечатление, че та е механичен сбор от самостоятелни техники и решаване на проблемите, свързани с хората в организацията. Акцентът върху относителната автономност на отделните дейности е една от основните причини за незадоволителната обвързаност на практиката по управление на човешките ресурси с пелите на организацията. В съвременните условия това означава ниска ефективност на организационните човешки ресурси с всички възможни последствия върху рентабилността и оцеляването на компанията. Във връзка с това се налага управлението на човешките ресурси да се разглежда като система от елементи и връзки между тях, при чието функциониране се създават условия за ефективно реализиране на целите на организацията.

    Системният подход към управлението на човешките ресурси не е самоцелно методическо упражнение за изясняване на елементите на системата и взаимните им връзки, за разкриване на нейното взаимодействие със заобикалящата среда, за характеризиране на начина па функциониране и постигане на крайната цел на системата. В същност анализът на тези въпроси има голямо практическо значение за ежедневната работа на ръководителите, които трябва да познават: причинно-следствените връзки между отделните дейности на управлението на човешките ресурси; възможните канали за взаимодействие между управлението на човешките ресурси и елементите на заобикалящата среда вътре и вън от организацията; процесът на осъществяване на управлението на човешките ресурси като практика, включително и възможните подходи и организационна инфраструктура на тази управленска дейност в организациите.

    Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на организацията.

     Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно-следствени връзки.

    Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат - изход, който най-общо може да се дефинира като определено състояние на количествените и качествените характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне. При това се има предвид, че качествените


Други реферати:
Екипи, екипна дейност и вземане на решения
Изложение Булконтрола
Диагностика на училищната организация-установяването на образователна и организационна структура на изследваното училище
Анализ на стратегията на община Баните
Етапи на процеса на изработване на управленски решения


Изтегли рефератаЕтапи на процеса на изработване на управленски решения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия