Система за управление на човешките ресурси

УЧР е основна функция на управлението на организациите. Най-общо то се свежда до управление на хората в трудовия процес за постигане на организационните цели.
Дълго време понятията “управление на персонала“ и “управление на човешките ресурси“ са били използвани като еднозначни.
Днес управление на персонала се разглежда по-скоро като социално ориентирана дейност, насочена предимно към отчитане на интересите и потребностите на хората в трудовия процес. Акцентът се поставя върху изграждането на ефективни отношения между ръководител и подчинени или върху човешката страна на управление.
Докато при управлението на човешките ресурси като доминиращи се определят интересите на организацията. Хората, работещи в нея се разглеждат като човешки ресурси на организацията. Това предполага управление, което ще осигури ефективното намиране, поставяне и използване на човешките ресурси при съществуващите икономически и социални условия, т.е акцентът се поставя върху икономическата страна на управление на хората в трудовия процес.
УЧР бива стратегическо и оперативно. В зависимост от равнището, на което се вземат решенията за управление на заетите в трудовия процес разграничаваме два вида. Приема се, че стратегическото УЧР се осъществява от висше стоящите мениджъри на организацията, подпомагани от функционалните специалисти по УЧР. А оперативното УЧР се свързва с функциите на съответните функционални мениджъри.
Вторият критерий, по който се различават двата вида УЧР е периода, за който се вземат решенията. В този смисъл УЧР в дългосрочен план се възприема като стратегическо, а това в средносрочен и краткосрочен план като оперативно управление.
Основните функции на стратегическото управление се изразяват в разработване на стратегия за УЧР, разработване на планове за реализиране на възприетата от организацията стратегия; организиране на работата за изпълнение на плановете за УЧР; контрол върху функционирането на системата за УЧР; разработване на програми за усъвършенстване на системата за УЧР.
Функциите на оперативното управление са: подбор на персонал; обучение на персонала; оценяване на трудовоtо представяне на заетите; осъществяване на дисциплинарни процедури в съответствие с реда предвиден в правилника за вътрешния трудов ред на организацията; поддържане на условията за труд и зaплащане в съответствие с изискванията на нормативните документи; организиране на работата по длъжностния анализ, по длъжностните характеристики и по определянето на изискванията на отделните длъжности на организацията.
Елементите в системата за УЧР са: анализ и проектиране на длъжностите; планиране на персонала в организацията; подбор на персонала; обучение и развитие на персонала; оценяване на персонала; заплащане на труда; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; усъвършенстване на трудовите отношения.
Тези елементи в системата на УЧР съществуват и се осъществяват в определена външна и вътрешна среда, чиито специфични фактори и условия влияят върху състоянието и тенденциите в развитието на тази система.
Факторите и условията на външната среда включват моделът на управление на икономиката; стабилност на икономиката; държавната политика в областта на УЧТ и законодателството в тази област; демографската ситуация; състоянието на националния трудов пазар; особености на националната култура.
В групата на вътрешните фактори и условия акцентът се поставя върху размера на организацията; финансово състояние на организацията; технологични промени и иновации; организационна култура и стратегия.


Други реферати:
Банкиране, термини
Държавен бюджет и бюджетна политика на държавата
Тест по финанси с отговори
Тест по банково посредничество
Тест по Финанси


Изтегли рефератаТест по Финанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия