Системи за финансиране на застрахователната дейност

Тема 56

Системи за финансиране на застрахователната дейност


Тема 56

Системи за финансиране на застрахователната дейност


І. Системи за финансиране на застрахователната дейност – показват по какъв начин текущите разходи на застрахователя са разпределени между целия застрахователен състав т.е кога и как се участва в набирането на застрахователния фонд.

1.1 Разпределителна с-ма – „разходо-покривна” – изчисляването на всички разходи на застрахователя се извършва в края на търговската година (застрахователната година), след което на всеки застрахован се определя частта, която трябва да внесе. Вноската на застрахования се внася в края на застрахователната година и всяка година е различна.

Недостатъци:

  • Прилагане на нееднакви премии през отделните години

  • Изравняването на риска става за по-продължителен период

1.2 С-ма за покритие на възникналите задължения – събират се предварително вноски зи покритие на щетите и повредите и когато не достигнат, се събират допълнително вноски, за да се покрият напълно претърпените щети и повреди. Изчисленията се правят на база статистически наблюдения.

1.3 Премийна с-ма – Застрахователните вноски се изчисляват така, че да са достатъчни за покриване на всички разходи през цялата застрахователна година. Вноските са еднакви през цялото времетраене на застраховката. Плаща се една и съща вноска, наречена „средна премия” по отношение на времето. Вноските се събират в началото на годината, ако не са разсрочени


ІІ. Форми на застраховането система от стойности, наречени застрахователни стойности, които могат да се използват предвид определянето на застрахователната сума при общото застраховане. Застрахователните с/ти са хипотетични ст/ти т.е могат да се използват поотделно за целите на застраховането. Една от тези с/ти, избрана за мярка на имуществен интерес от ст/ст, се превръща в застрахователна сума.

2.1 Пълно застраховане – застр. сума = застр. стойност

Отговаря пълно на застрахователния интерес на застрахования. Стойностите винаги се разглеждат в зависимост от обекта на застраховката.

2.2 Подзастраховане - застр. сума < застр. стойност

т.е Обхваща част от интереса на застрахования. Форми на подзастраховането:

  • Пропорционално правило – застрахованият няма пълно застрахователно покритие и при настъпването на застрахователен случай по отношение на дадения обект той ще получава частично обезщетение.

Обезщетението (отговорността на застрахователя) = коригиращта щета * (застр. сума/ застр. стойност)

  • Застраховане на дробна част – договаря се „посочена ст/ст” и съответната „дробна част”.

  • Застрахователната сума = посочена ст-ст * дробна част

  • Степен на пълно обезщетение = посочена ст-ст / застр. стойност

Подходяща за отчитане на отриц. Иконом-ки процеси като инфлация, вал. разлики

  • Застраховане срещу първи риск – определя се застр. сума, като размера и не се съобразява със застр. стойност. Размера и се съобразява с опита по отношение размера на щетите при дадена съвкупност, без да се отчитат тоталните щети. Чрез изготвена таблица на щетите се избира съответното равнище на застрахователната сума.

На тази основа обезщетението се изплаща:

  • В пълен р-р – настъпилите щети = р-ра на застр. сума

  • В р-р на застрах. Сума – настъпилите щети > р-ра на застр. сума

  • Лично покритие – непълна степен на покриване на щетата, предвид стойността на обекта и отделните желания на страните на застрахователния д-р.


Други реферати:
Криминалистика
Прокуратура и следствие
Съдебна балистика
Програма за противодействие на престъпността
Митническо разузнаване


Изтегли рефератаМитническо разузнаване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия