Словото в символ, визия и жест

Словото в символ, визия и жест


Демократичните промени в нашето общество, участието в европейските интеграционни процеси, както и новите европейски ценности, предполагат промяна в българското образование. Затова от 90-те години се провеждат реформи, продиктувани от желанието за излизане от състояние на изолация и модернизиране на образователния процес, за да може да се отговори на европейските и световните образователни тенденции и иновации, като се запазват и възстановяват българските традиции.

Тревожен е фактът, че нашето общество изживява период на културен спад, духовен вакуум и срив на ценностите. То боледува от криворазбрана демокрация, от хаотична и безнаказана всепозволеност, от липса на идеали и ценностен ориентир. Този факт е споделян от редица български учени, дълбоко обезпокоени от липсата на възпитателна политика в българското образование и осъзнаващи, че моралът и успехите в утрешния ден зависят до голяма степен от днешния ден на българските училища. Съвременните процеси налагат разработването и утвърждаването на образователни и възпитателни форми, които да отговарят на новия приоритет на образованието – утвърждаване на личността, на интелектуалното и нравственото й формиране.

Изправено пред предизвикателствата на съвремието, българското училище днес трябва да полага основите както на националното съзнание, така и на европейското.


Едно от главните условия за това е образователно-възпитателният процес да се ориентира към личността на ученика. Широка възможност в тази насока предоставя извънкласната дейност.


Реалните възможности за демократизиране и хуманизация на образователния процес, за утвърждаване на новаторството, творчеството и практическата му връзка с живота, за развитие на ученическото самоуправление и формиране на умения за работа в екип създава широкообхватността на извънкласната дейност. Тя включва комплекс от характеристики, определящи реалните измерения на възможностите на детето и съвременните му потребности:


- осъществява се в личното свободно време извън учебната и семейната ангажираност;

- включването в нея е доброволно;

- тя е отворена, гъвкава, непрекъснато обновяваща се система от познавателни, креативни, практически-преобразователни, ценностно-ориентирани дейности, съобразени с индивидуалните възможности;

- има за цел интелектуалното, морално и естетическо израстване на ученика;

- развива комуникативността, води до усвояване на умения за междуличностни контакти;

- провокира и насърчава личната инициатива на ученика;


Други реферати:
Тези върху Ангелинка
Училището-моят дом
С кои интимни образи свързвам родния дом
Различава ли се детското страдание вчера и днес
Смисълът на съдбата


Изтегли рефератаСмисълът на съдбата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия