Собствен капитал

Собствен капитал


9.1. Характеристика и състав.

Собственият капитал отговаря на разбирането за собствено имущество на предприятието, т. е. на неговите собственици. Той е стойностния израз на това имущество, което го определя като разлика между сумата на активите и сумата на пасивите. Това определение за капитала почива на чисто икономическото разбиране на понятието и е валидно за всякакви форми на предприятие, независимо дали има официално регистриран капитал или не.

Капитала се свързва с две възможности за неговото появяване, съществуване и нарастване: а) вноски на собствениците за иницииране и разширяване на дейността на предприятието и б) появяване и нарастване чрез реализираната печалба.

Поради развитието на търговското право и друго законодателство капитала на търговските дружества има обичайно следния състав:

- основен капитал – формира се от парични и/или непарични вноски на собствениците (учредителите) на дружеството и се регистрира в съда;

- резерви – формират се от печалбите през периодите на извършена стопанска дейност;

- текущ финансов резултат (печалба/загуба) за последната финансова година;

- други специфични резерви – на основата на законодателството и спецификата на стопанската дейност, както и влиянието на цените върху имуществото на предприятието.

При наличие на загуба за даден период тя е израз на намалението на капитала.

При предприятия, които нямат регистриран капитал (например едноличния търговец) капитала отново е равен на разликата между активите и пасивите и носи общото за всички предприятия име “нетни активи”. В предприятията с идеална цел (нестопански предприятия) “нетни активи” се използва изключително, т.е. понятието капитал там е неподходящо.

9.2. Оценка на елементите на собствения капитал.

Тъй като собствения капитал е резултатна величина от разликата между активите и пасивите, неговата оценка изцяло зависи от оценката на разграничимите активи и пасиви, налични и признати като такива по правилата на счетоводството от предприятието. Следователно достоверността на капитала зависи от професионално изпълнената оценка на непарични активи при създаване и разширяване на предприятията или при преоценки на такива активи в хода на стопанската дейност.

По-конкретно оценката на елементите на капитала е следната:

  • основен капитал – по размера на паричните вноски и/или справедливата стойност на непаричните вноски;

  • текущ резултат (печалба или загуба) – разликата между приходите и разходите на предприятието за една финансова година;

  • резерви – по размера на натрупаните печалби след разпределението от предходните периоди, когато те са били текущ резултат;

  • специфични резерви – разликата между справедливата и преносната стойност на активи при извършени преоценки или друг подход за формиране на резерви.


9.3. Поддържане и промени в собствения капитал.

Поддържането на собствения капитал е налице когато неговата сума в края на финансовата година е равна или по-голяма от сумата му към началото на финансовата година. Промените в собствения капитал могат да се дължат на:

Увеличение – при положителен финансов резултат (печалба), при вноски в капитала от собствениците, при преоценки в посока на увеличение на активи.

Намаление – при отрицателен финансов резултат (загуба), при разпределение на печалбата (дивиденти), при преоценка на активи в посока на намаление, при намаление на капитала на предприятието по решение на собствениците.Други реферати:
Метод на РЗКР на САЩ
Маркетинг и търговия с военна и специална продукция
Кризи, бедствия, аварии, катастрофи
Анархизъм
Либералната партия


Изтегли рефератаЛибералната партия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия