Социализация

Социализация .Социалното общуване ключ към социализацията.Под термина социализация се разбира усвоеният от човешкия индивид социален опит в продължителния процес на социално общуване(контактите и взаимодействията с други хора)Обобщено казано усвоеният от личността социален опит формира самата личност на човека.Разграничаваме човека-биологически организъм и личност.В теорията за социализацията се има предвид само личността на човека 2.Влияние на наследствеността и средата в развитието на човека.Според теорията на Чарлз Дарвин за ролята на биологичния организъм която твърди че животинските видове са се развивали в продължение на хилядолетия при което оцелявали онези индивиди,които са най приспособими т.е. имали са най-подходящите за средата качества(признаци),които се разбират като природа на вида.От тук някои тълкователи на Дарвин правят погрешно обобщение като пренасят термина природа механично и към човека т.е.,че поведението на хората се определя от биологическия организъм.Този извод е неверен,тъй като хората се различават принципно от животните и в този смисъл няма човешка природа. - социалните науки за ролята на обкръжаващата среда.Още в края на ХІХ и началото на ХХ век биологичното обяснение на човешкото поведение,което е изопачаване на теорията на Дарвин=биологизаторство подложено на критика,психологът Джон Уотсън съсдава учението на бихевиоризма,съгласно което поведението на хората не е заучено,а наследено генетически т.е.изтъква се формиращото влияние на обществената среда . 3 Осмисляне на социализацията а)Зигмунд Фройд(австриец от еврейски произход),твърди че биологичният организъм на човека има ключово значение за цялостното му развитие.Хората имат две основни потребности проявяващи се като инстинкт за живот и инстинкт към смъртта.Като съчетава върху теорията си тези две потребности с влиянието на обществото моделът на Фройд е ,че човешкия индивид е съвкупност от биологически организъм и обществени норми.От тук се появяват три инстанции-ТО , АЗ , и СВРЪХАЗ. ТО са биологичните явления.АЗ е съзнанието и СВРЪХАЗ-съвестта .Биологичните влечения са несъзнателни и подтикват човека към незабавното им удовлетворение.Има ги още при новороденото дете,което изпитва органични потребности под формата на глад,жажда,сън защита от обществените норми чрез родителското обкръжение налагат ограничение от необуздания егоизъм на ТО под формата на забрани.Така детето бива научавано да се предпазва от самопогубващи постъпки.Забраните формират у човешкото дете да умее да се отнася реалистично към външния свят.Именно реализма който се изгражда е съдържанието на инстанцията АЗ.АЗЪТ е усилията на индивида да контролира биологичните си импулси отчитайки обществените норми.СВРЪХАЗ е съвестта,която е интернализация на културните ценности и норми. . б)Лорънс Колберг твърди,че моралното развитие на човека минава през три стадия-доконвенционален,конвенционален и следконвенционален.През първия малките деца възприемат света само като болка или удоволствие и приравняват в съзнанието си като приятно правилни. Втория започва с началото на пубертета като младите индивиди си научават постепенно да разбират и сами да определят кое е правилно и кое не,според примера на родителите си и социалните норми усвоени в училище.През третия човешките индивиди вече могат да мислят върху абстрактни и етически(морални) проблеми какво е добро и зло а също и върху такива категории като достойнство справедливост и свобода и пр.могат да разграничават законно от морално. . 4.Агенти(извършители) на социализацията. а)семейството-оказва най-силно и продължително влияние върху формирането на личността от най-ранна възраст.социализацията може да протече в нуклеярно(ядрено) или разширено семейство.Влиянието на което е осъзнато,целенасочено и неосъзнато чрез неконтролиран личен пример.Влияние оказва и имуществената среда в семейството(съвкупността от вещи) . б)Училището-също е със много голямо влияние тъй като е продължително и целенасочено,от една страна чрез знанията а от друга чрез отношенията.Училището като институция може да формира нагласи за самоорганизация отговорност и дисциплина . в)Групата на равните(връсниците)-оказва много силно въздействие особено в пубертетната възраст,тъй като подрастващите се сравняват с другите,копират престижни образци и демонстрират тяхното поведение. . г)Средствата за масова информация-в днешно време са със все по голямо значение за формирането на подрастващите и най-вече частните телевизии заради тяхната комерсализация.


Други реферати:
Данъчно облагане на капитал
Диагностика и анализ на качествените финансово–икономически показатели
Динамика и тенденции на рекламния пазар в България до 2010г
ДМА на кооперациите
Дългосрочно приспособяване на производството


Изтегли рефератаДългосрочно приспособяване на производството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия