Социална отговорност

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Съществуват две концепции за социалната отговорност на организациите:

 1. Споделя се от Фридман- Според Фридман организацията е социално отговорна ако постига своите цели, т.е. производствено необходимите продукти и получава желаните печалби като спазва съответните закони

 2. Според Боуен – организацията е социално отговорна, когато не само произвежда необходимите продукти, но и откликва на социалните проблеми на общността и подпомага тяхното решаване.

Повечето автори разграничават юридическа и социална отговорност.

Юридическата отговорност е отговорността да се спазват законите, а социалната отговорност е поемането на ангажимент да се решават социални проблеми – борба с бедността, опазване на околна среда и други.

Аргументи “за” социалната отговорност:

 1. Социално отговорните корпорации изграждат по-благоприятен имидж за себе си и тока създават по-благоприятни дългосрочни перспективи за себе си

 2. По този начин се откликва на очакванията на обществото от бизнеса

 3. Корпорациите има свободни финансови ресурси, за да решават социални проблеми

 4. Корпорациите имат морални задължения към обществото, което всъщност създава необходимата инфраструктура за тяхната дейност.

Аргументи “против” социалната отговорност:

 1. Разходите за решаване на социални проблеми водят до нарушаване на принципа за максимизация на печалбите

 2. Тези разходи водят и до загуба на конкурентна способност

 3. На корпорациите липсва управленска компетентност по социалните въпроси

 4. Така се възпрепятства задоволяването на изискванията на акционерите за непрекъснато повишаване на дивидентите по техните акции


КОМУНИКАЦИЯ

Обмяна на информация между двама души при което и двете страни играят активна роля

Видове комуникации в организацията с нейната външна среда

 1. комуникация с клиентите/реклама/

 2. Комуникация с обществени групи

Комуникации между различни нива и подразделение вътре в организацията

 1. вертикално низходяща

инструкции за работа

 • официални бележки

 • заявления за политиката, за процедури и практики

 • всякакви видове наръчници, наредби

 • фирмени публикации – бюлетини

 • обратна връзка за резултатите от условията на служителите

 • индоктриниране на целите на фирмата/повтаряне до втръсване, насаждане

  1. Вертикално възходяща/ от долу на горе

  отчети за извършената работа и възникналите проблеми

 • доклади до висшестоящите

 • предложения на работниците за решаване проблеми на фирмата


 • Други реферати:
  Отчитане на придобиването на ДМА и НМА
  Плодови и зеленчукови сокове, нектари и сиропи
  Статистическо изучаване на дълготрайните активи
  Статистическо изучаване на раждаемостта. Състояние и тенденции на раждаемостта в България
  Бизнес план


  Изтегли реферата  Бизнес план - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия