Социална политика-дефиниция

Дефиниция на СП:


Според Р. Титмус СП се отнася до разпределението на ограничени ресурси за поддържане и развитие на човешките същества. Независимо от различията в различните общества и епохи потребностите, които се подпомагат от СП се отнасят до опазване на здравето, жилищно настаняване, образование и постоянен доход. Тази сложна сфера от соц.живот се намира вън или на границата на т.нар. свободен пазар, механизмите на ценообразуването и печалбата.

За начало на СП се смята въвеждането на мерки за регулиране на бедността от династията на Тюдорите 16в. в Англия. През 19в. обект на соц.регулация стават и трудовите отношения – закони за регулиране на раб.време. През 20в. в СП се включва и соц.сигурност, която обхваща цялото население – отнася се и до образование, здравеопазване. Субекти на СП са държавата и нейните институции, участници са и синдикатите, неправителствените организации. Прилагат се 2 подхода при определяне на необходимост от СП – системно-структурен и институционален. Според първия необходимост от СП се корени в промяната на структурата на обществото, което се дължи от появата на индустриалното производство. СП става необходимост в индустриалното общество, за да допълни услугите, предоставени от традиционните соц.институции като семейство, църква. Вторият подход свързва необходимостта от СП с развитието на институциите на модерната държава и преди всичко на парламентарната демокрация. Пример за такъв подход е теорията на Т. Маршал за еволюция на права на гражданина. Според него през 18в. хората извоюват гражданските права в тесен смисъл. През 19в. правата на гражданина се разширяват с политически права. През 20в. са извоювани соц.права, които включват правото на гарантиран доход, на образование. Според Маршал еволюцията на правата се реализира чрез соц.движения (движения на буржоазията) Свързва СП с извоювани права.


Функции на СП:


1)Защитна функция – чрез определени социално-политически действия се създават условия за индивида, соц.група, териториалната общност или обществото като цяло да излязат от затрудняващите ги обстоятелства. Дели се на екзогенна и ендогенна защита.

2)Разпределителна – когато влияе в/у пропорцията между доходите от капитали, ренти, вложен труд, предприемачески доход и соц.плащания.

3)Преразпределителна функция – предоставяне на средства на тези, които не са участници в трудовия процес (деца, хора с трайни увреждания, възрастни, безработни).


Други реферати:
Решаване на спорове
Анализ на анкета
Проектиране заварени на съдове под налягане
Анализ на социална кампания-убий скоростта, спаси дете-кампания на радио FM+
Проектиране на вибрационо бункерно захранващо устройство ВБЗУ


Изтегли рефератаПроектиране на вибрационо бункерно захранващо устройство ВБЗУ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия