Социална политика и социална сигурност

Теми за контролно по СП


1ва Тема
1. Същност на социалната политика и на социалната сигурност
В условията на пазарна икономика въпросите, свързани със социалната политика придобиват все по-голяма важност и актуалност. СП включва широк кръг елементи, между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат влиянието на редица фактори. Това в известна степен затруднява и точното дефиниране на съдържанието и обхвата на СП.
В широк аспект понятието СП е съвкупност от регулиращи въздействия от страна на държавата и общините с цел осигуряване на относително равенство и справедливост в рамките на икономическите възможности на страната при задоволяване на основни жизнени потребности на хората. СП разглежда причините, формите и последиците от неравенството в задоволяването на основните жизнени потребности на различните социални групи в обществото. Тя се основава на нормативни, икономически и други механизми за въздействие с оглед или с цел ограничаване на социалното неравенство и преодоляване на възникналите социални конфликти. В тесен смисъл понятието СП се разглежда като средство за защита на хората при вече възникнали неблагоприятни, жизнени ситуации. СП следва да се разглежда като дейност за регулиране на отношенията на равенство или неравенство между различните социални групи в обществото. Прилагането на комплексен подход при разглеждане същността на СП позволява:
- да се установяват икономическите позиции на различните индивиди и социални групи, да се определят различията между тях по отношение на доходи, потребление, здравеопазване, условия на труд и т.н. ;
- да се разкриват причините за тези неравенства;
- да се търсят конкретни и специфични мерки за преодоляване на възникналите социални различия.
От съдържателна гледна точка СП включва следните елементи: 1) доходи; 2) социално (обществено) осигуряване; 3) здравно осигуряване; 4) пенсионно осигуряване; 5) социално подпомагане; 6) социална политика в областта на труда.
Дейността по осъществяване на разгледаните елементи на СП се осъществява от Министерство на труда и социалната политика. СП тясно кореспондира с понятието социална сигурност. Цел на всяка СП е осигуряване на социална сигурност на населението (различните групи и индивиди в обществото).
Социалната сигурност(СС) предполага гарантиране на сигурност на индивида и семейството срещу рисковете, които е възможно да настъпят при тяхното съществуване. СС създава предпоставки за сигурност на индивида, че равнището и качеството на живот няма да бъде сериозно нарушен доколкото това е възможно при възникване на икономически и социални рискове. СС е система от институции, обществени правила, норми и плащания създаващи условия за нормално съществуване на индивида при настъпили социални рискове. Тя предполага не само осигуряване на финансови средства, но и система за обслужване на населението. (В БГ – нямаме финансови средства, а да не говорим за обслужване на населението) СС включва въпросите на социалното осигуряване, социалното подпомагане, обещетяването при различни рискове и социалното обслужване на населението. Практиката показва, че в условията на пазарна икономика на този етап у нас непрекъснато се увеличава броя на индивидите и семействата, нуждаещи се от социална сигурност. Това изисква разработване на ефективни механизми за преразпределение на финансовите средства и услугите в полза на индивидите попаднали в неблагоприятно жизнено положение.

Направените разсъждения за същността на СС дават основание за следните констатации: СС може да се разглежда не само като система от мерки за гарантиране сигурността и финансовата подкрепа на индивидите попаднали в рискови ситуации, но и като организирана колективна защита от страна на държавата и общините. По конкретно това означава наличие на пряка връзка и зависимост между стопанската и социалната сигурност на индивида, защото стабилизирането на икономическата му позиция


Други реферати:
Управлението като вид човешка дейност
Основи на управлението. Управление на операциите
Основи на управлението (най-важното)
Управление на качеството, като процес–цикъл на Деминг
Административно право и процес


Изтегли рефератаАдминистративно право и процес - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия