Социална работа

ТЕМА 1

С.Р. – СЪЩНОСТ, СЪДЪРАЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ.

Всяка наука изследва многообразието от соц. явления. СР има много термини и понятия, ето защото има между-дисциплинарен харак-тер. СР представлява сфера на човешката дейност, функция която се състои от изработ-ване и теоретическа систематизация на знания за социалната сфера и специфичните социални дейности. Професията на СР-к придоби изветност в края на 19 и началото на 20 в. в Скандинавските страни. Соц помощ е комбинация от мерки, в резултат на които има изменение на човека и соц. обкръжение.

В социалната работа се използват определени методи и способи за постигане на целите и за решаване на конкретни задачи. Повечето от използваните методи се явяват неспецифични за социалната работа а по скоро универсални

За обект служат хората нуждаещи се от някаква помощ (материална, съвети и др.). това са хора с ограничени или недостатъчни доходи, възрастни, пенсионери, деца, инвалиди и др. Към субектите се отнасят всички хора и организации, които водят и управляват социалната работа. Субекти са държавата, различните организации занимаващи се с подпомагаща дейност, институции които могат да бъдат както държав-ни, така и обществени или отделни лица. Съвременен подход в практиката е ясното разбиране ,че СР е форма на дейност насочена към достигане на соц. изменения. Така СР се явява средство за решаване на конфликти в обществото. Подго-товката на СР-к е близка до педагогиката. А проблемите, с които се сблъскват специалисти-те са мнго разнообразни СР-к решава проблеми-те на хората и обществото - соц. и психически конфликти, наркомания, етнически проблеми и др. СР е насочена към подържане благосъстоянието в обществото. СР освен като форма на соц. помощ и соц. услуги може да се разгледа и в по- широк соц. икономически смисъл. Днес в модерните държави са присъщи соц. регулации, изграждащи системи за соц. сигурност, в основата на които стоят соц. осигуряване и соц. подпомагане. Това е важна част от изграждането на непазарната защитна мрежа от дейности, услуги и система от норми гарантиращи минимални условия за равноправно участия в договорните отношени. Извърщваната соц. политика, посредством соц. програми и практики разкрива соц. функция на държавата. Създават се условия за привличане на гражданското общество, както в посочената система от помощи и услуги, така и в регулирането на меха-низмите за изпълнение на търсеното соц. равно-весие. Всички тези механизми на държавата осигуряват за хората от рисковите групи съществуване което е гарантирано с установени социални стандарти и се основава на принципа за разпределение от по-богати, групи с по-високи икономически позиции към групи намиращи се в неблагоприятно полойение. Това е т.н. обществен договор и социална справедливост. С. Р-к работи с клиенти. Те могат да бъдат семейство или лице без доходи, деца с увреждания, деца ноуждаещи се от закрила.основна цел на С. Р-к е рекулиране на връзките и отношенията на човека с обществото и оказване на помощ при преодоляване и решаване на проблеми, възникнали в средата. С дълбого хуманната си цел и ориентация социалния работник създава условия за реализиране на соц защита и сигурност на хора от различни групи. С оглед същността на СР могат да се изведат 3 основни гтупи фактори, които в заимната си обвързаност конструират СР.

-фактори които създават и управляват СР като професионално-практическа дейност.

-фактори формиращи клиентството като състояние и процес, които са породени от възникнали трудности, проблеми, увреждания.

-фактори свързани със соц контекст или обстоятелствата при които възниква и се развива СР.

СР е особен вид дейност, която има икономически, политически, технически, правни и др. видове дейности. СР е специфична защото С. Р-к беседва със своя клиент за да намали у него психологическия стрес, да го въведе в нормален ритъм на живот. СД се нарича дейността насочена към оказване на помощ на хора нуждаещи се, неспособни без чуйда намеса да решат своите жизнени проблеми, а в някои скучаи и да живеят. Както всяка дейност така и СР има своя структура. Състои се от няколко самостоятелни взаимозависими компоненти на системата. Това са : субект, съдържание, обект и свързващитеки в цяло средства. Обекта се явява най важния фактор определящ същността и характера на дейността.

ТЕМА 2

ПРЕДМЕТ И МЕТО-ДИ НА СР.

Методите на социалната работа представляват начини и способи, чрез които се вниква в даден проблем или явление и се изясняват фактите, които ги обуславят. Много от методите са теоретични, като се изясняват теоретичните предпоставки на проблема и по този начин може да се разбере неговия произход, динамика и последствия.

Истинското приложение на методите е в практиката. Практическите методи съответстват на определени подходи: как ще се разгледа проблема? – цялостно или частично; какъв анализ на получените данни ще се използва?

В социалната работа методите се използват за изучаване на обекти, процеси явления, диагностициране, вземане на решения за промяна и подпомагане на клиентите, постигане на положително въздействие в/у обекти и явления.

Основно методите се разделят на собствени и взаимствани.

1 – Собствени – те се разделят според две основни характеристики – да са насочени към клиента, да са насочени към определено социално явление:

= методи насочени към клиента – оценка на здравния им статус – физическо развитие, функционалност на отделните системи на организма, трудо-способност, заболе-ваемост (социално значими заболявания и рискови фактори, които ги обуславят). Оценка на психологическия статус – характер, поведение, ценностна система, жизнени цели и интереси, общуване, организираност, личностни качества. Оценка на социалния статус – социално положение в общест-вото, доходи, социална среда, социална актив-ност, обществени връз-ки, комуникации. Оцен-ка на екологичния статус – как средата влияе върху човека.

= методи насочени към социални явления – причини, епидеми-ология (разпростра-нение), обуславящи фактори, социална значимост, последствия, методи за противодей-ствие, профилактика, лечение.

= други собствени методи – според насочеността – пол и възраст, характер на отклоненията, еколо-гична обстановка, насо-ченост към строго определени проблеми (малтретирани деца, жени, наркомани и др.). Според формата – организирана и неорганизирана. Според мястото на осъществя-ване – домашна обстановка, болнично заведение, специа-лизирани домове, се-мейство, училище. Според средствата които се използват – словесни, инструмен-тално въздействие, програмни и режимни въздействия.

2 – Взаимствани мето-ди: = от педагогиката – възпитателни, оценка;

= медико-биологични – умствени, двигателни;

= социологически – социология на личността; = психоло-гични – характер, качества, интелект;

= информатика – обработка на информа-цията; = икономически – социално подпома-гане, защита, социална сигурност; = научно изследователски – наблюдение, изследва-ния; = специфични методи за повишаване на квалификацията на социалните работници;

3 – Специфични методи в социалната работа – това са анкета, интервю, мозъчна атака, самонаблюдение, ситуационни и игрови методи, дискусия.

АНКЕТА – пред-ставлява статистическо проучване, което се отнася до определена съвкупност и третира тази съвкупност като самостоятелен, познавателен обект. Из-следва общите тенден-ции и степени на различие по отношение на отделните признаци. Анкетата трябва да разкрие и анализира обективната картина на субективното мислене на обществото. Анонимността трябва да стимулира откровеност в отговорите.

ИНТЕРВЮ – дава въз-можност за комплексно-ст по дадения проблем. Свободното интервю представлява продъл-жителна беседа, без строго детерминирани въпроси, но с наличие на скелетен въпросник. Отговорите са във вид на разсъждения, разкази, без строго ограничение.

ДИСКУСИЯ – размяна на мнения и идеи в рамките на дадена тема, за постигане на по-голяма яснота или задълбочено познание по нея. Дискусията дава възможност на участниците в нея да сравнят мисли, чувства и знания. Тя помага за изясняване на соб-ствените мисли и ориентация чрез противоречиви въпроси. Необходимо е позна-ване на темата, изслушване и уважение на идеите на всеки участник.

МОЗЪЧНА АТАКА – проблема се поставя в групата и се приканват участниците да мислят и да предлагат решения. Идеите се записват, оценяват и обсъждат. Обединяват се по сходство и се достига до обобщено решение. Освобождава се творческото мислене и се стимулира индивида към групова работа.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ – обект на наблю-дението са собствените процеси и явления, протичащи в организма на отделния индивид.

СИТУАЦИОНЕН МЕТОД – прилага се при решаване на казуси. Прилагат се теоретични знания в конкретни ситуации за вземане на оптимални решения. При решаването на казусите е нужно раз-криване на ядрото. Не-обходимо е да се следи развитието на кон-фликта, съпътстващите го противоречиви явле-ния и скритите връзки и зависимостите им.

ИГРОВИ МЕТОД – провеждане на симулативни ролеви игри

ТЕМА 3

СОЦИОЛОГИЧЕС-КИ, ПЕДАГОГИ-ЧЕСКИ И ПСИХОЛ-ГИЧЕСКИ ОСНО-ВИ ЗА ИЗГРАЖДА-НЕТО НА СР

Универсалния характер на СР я сблиижава с редица научни области и практически дейности и със социологията. Социологията има важно значение за СР. Става дуама за бли-зостта на обекта и предмета на социоло-гичната и социалната работа.Социологията е наука за закономер-ностите при установя-ване, функциониране и развитие на обществото като цяло и за разви-тието на социалните обшности,слоевете и личността. При изу-чаване на двете области СР и социология,първо се уточнавеа обекта на социологията. Много автори акцентират вниманието в/у това,че изучавайки обществото и обществените отно-шения,Социологията е призвана преди всичко да изследва социалните аспекти, явления,социални отношения,в най тесен смисъл на думата. Социалните отноше-ния са по повод жизнеспособността, начина на живот, социалното положе-ние на човека.Те се разглеждат като синтез на социалните аспекти и страни на всички видове обществени отноше-ния, които се отразя-ват на положението на човека в обществото. При такова разглежда-не на обекта на социологията става ясна обвързаността и със СР,от една страна и от друга са видими различията в техните обекти.Това позволява да се говори за методологическа значимост на социоло-гията по отношение на СР.В тази социална сфера се обособяват три важни съставки.Обект на СР са всички хора нуждаещи се от постоянна помощ. Предмета на СР се конкретизира във функциите и докато,те са информационно-диагностични, то функциите на социо-логията познавателан, прогнозна,социално проектиране,технологична,управленска.В СР функциите са ориенти-рани към определени предимно слабо засегна-ти групи от населе-нието, а социологията към социалното пространство като цяло.Признавайки близостта на тези две научни области,а от друга страна различията между тях,трябва да се счита взаимосвързаност и обусловеност.Има покритие,но и сериозни различия в понятийния апарат.С това отбелязваме водещата роля на социологията,като мето-дология на СР.Трябва да отбележим и влия-нието,което оказват знанията за социалната работа в/у социоло-гията. Особено място в социологическите знания имат империч-ните изследвания,при тях важна роля играят разработването на програма за изследва-ния,тяхната организа-ция, методи и техники на обработка на информационния материал.Социологическите знания се явяват свързващо звено между теоритичната социо-логия от една страна и СР като наука и специфичен вид дейност от друга страна.Важно е,че социологическите методи и техника на изучаване проблемите на СР изпълняват двуяка функция: в много изследвания се сочи,че социологията се явява повече фундамен-тална,теоретична наука сравнена със СР. Функцията на СР се свежда до преработка и теоретическо систе-матизиране на обектив-ни знания за определени действителности.Теоритично социологията се явява като методология по отношение на социалната наука,така както се явява като методология и към други конкретни обществени социални дисциплини.От своя страна СР като наука в сравнение със социологията се явява приложна.При изуча-ване на СР в редица страни се включват социологически учебни дисциплини – социоло-гията и мястото и при подготовката на социалните работници, социологическите изследвания като инструмент за получа-ване на знания по проблемите на СР. Педагогиката – изпъл-нява ролята на стожер във действащите компо-ненти на СР.Това е така,защото информа-ционните задачи,-въпросите за формиране на знания за общество-то,отношението в гру-пите,развитието на готовността на лич-ността за самопомощ се решават основно с педагогически методи. Във връзка с това педагогическите основи на СР трябва да включват елементи на педагогическа теория за принципите,съдържанието,методите,пътищата и средствата на СР. Педагогиката наред с психологията в структурите на СР изпълнява обяснителни функции.Решаването на социалните здачи се определя от възпита-нието на хората. Педагогическите елементи системати-зират съдържателните и процесуални компо-ненти на социалната работа отнасящи се до личността на човека като учстник в социалния процес. Известно е,че педаго-гическите принципи изразяват закономер-ности действащи в учебно-възпитателния процес при изгражда-нето на личността. Източници на педагогическите прин-ципи ,идеологията, гносеологията,психологията и това е водещ опит в СР. Педагоги-ческите принципи,които се прилагат в СР могат да се разделят на две групи:дидактически,които предполагат целена-соченост в социалното обучение,последователност,нагледност и практическа насоченост; възпитателни – колекти-визъм,хуманизъм.СР използва въздвйствието на фактори за развитието на лич-ността,съдържащи се в самата учебно-трудова дейност.Педагогически елементи на СР са формирането на хуман-ни ценности, опреде-лящи светозрението на човека готов да оказва помощ.Социалната педагогика дава насока на социалната активност на хората, защото СР е ориенти-рана и към съзнание-то.Необходими педа-гогически елементи на СР се явяват форми-рането на социални действия,умения и навици.Педагогическото съдържание на СР се определя и от корек-циите в поведението на човека.Корекциятя е необходим елемент на всяка дейност,за това защото е невъзможно нито в учението нито в труда и общуването отведнаж да се постигат социално-значими резултати.Ефективността на методите на СР се определя от техните педагогически характе-ристики.Значение има метода за формиране на съзнание.Успеха на всяка дейност била тя трудова,обучение,общуване се определя от знанията за съдържа-нието и способностите на дейността.Във връзка с това голяма е ролята на методи като – възможност за обучение,социална перспектива,затвърждаване на опита, педагогически корекции и т.н.Най-добри условия за развитив на условия за развитие на личността се създават при общуване в колектив,често се среща израза,че колектив се явява средство за социално развитие на личността.Важно значенеи за успехите в СР има и педагоги-ческото майсторство.То се оказва нещо много ценно за професията на социалния работник, явява се важен елемент на социалната дейност на работника.В най-общия случай се обособяват два вида функции на психо-логията в СР- теори-тически и методоло-гически.Теоритическата функция на психо-логията в СР се заклю-чава в установяване на устойчиви връзки м/у целите,задачите,съдържанието,пътищата и средствата за решаване на задачите в СР от една страна и от друга индивидуалните колективно-психоло-гически явления, процеси и закономер-ности. Методологи-ческата функция се изразява в използването и за изследване на социално-педагоги-чески процеси, констроиране на методите на социализация на личността в изменящите се условия на жизнена дейност.Обяснителната функция на психо-логията в СР се заключава в това,че на нейната основа се изявява вътрешната същност на процесите на социализация на личността.Тези знания позволяват да се избере стратегията и тактиката на СР.С помоща на психологията се разкриват характеристи-ките за решаване на социално-педагогически задачи,откриват се пътища за активизиране самодейността на хората в хода на социалната защита. Личностната функция на психологитя се включва в СР от две позиции: - диагностика наличността; - социал-ни качества. Прогно-стичната функция на психологията се състои в определяне на перспективното за личността образова-ние,опирайки се на което могат да се решат задачите на социалното развитие на личността и издигане на хората до равнище самопомощ. Водеща цел на социалната педагоги-ческа работа се явява социализациата на личността – усвояване от човека система от знания,норми и цен-ности,позволяващи му да действа като пълноценен член на обществото.За поцеса на социализацията е важна активността на човека,въз основа на нея се формират способ-ности за саморегу-лация,влияещи на всички страни на личността.В структура-та на социалните дейности присъстват ясно откроени елементи – мотивация, управле-ние, психологически анализ.Ефективността на СР осигурява формирането на социалната актовност свързана с личните характеристики. Най-високата степен на психологическо осигуряване на СР

ТЕМА4

ВРЪЗКИ НА СР С ПОЛИТОЛОГИЯТА, ПРАВОТО И

СОЦ. ПОЛИТИКА.

Думата “политика” е гръцка и произхожда от “полис” и означава:

1 – участие в държавни работи;

2 – ръководство на държавни работи;

3 – самите дейности, които се извършват в държавата;

Главна цел на политическата мисъл е да постигне управление на обществото, което да изключва бунта и недоволството. Още в Древна Гърция Платон издига идеята за т.н. средна заможност на гражданите, като е против крайностите. Обявява се за равни права на мъжете и жените, за правата на подсъдимите. Според теорията на елита народните маси са неспособни да управляват. Във всяко общество има две класи – управляващи и управлявани. Управляващите стават привилегирована класа, която се ползва от редица блага и живее за сметка на управляваната класа. В. Парето обяснява възникването на елита чрез социално-психологическите качества на личността. Това е елит, който се стреми към властта. Русо издига идеята за т.н. суверинитет. Той е на всички граждани и те трябва да стигнат до консенсус по най-важните въпроси на политическия живот. Чрез консенсус може да се получат три от необходимите неща за нормален живот:

= гражданска свобода;

= политически права;

= право на собствен избор;

Властта принадлежи на народа. Той избира упълномощени лица . властта е израз на народната воля. Много


Други реферати:
Бюджетно счетоводство-същност, характеристика и значение на бюджета
Валоризация на туристическите ресурси
Валоризация на туристическите ресурси
Валутен борд
Валутен и митнически контрол


Изтегли рефератаВалутен и митнически контрол - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия