Социални институции

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Основна цел на Дневен център за деца с увреждания „Антония Лафчийска”

  • Създаване на условия за повишаване качеството на живот на децата и младежите с физически и интелектуални затруднения.

  • Подкрепа на децата и семействата

  • Предотвратяване изоставянето на деца с увреждания

  • Социализация и интеграция на децата и младежите

  • Предоставяне на услуги за деца с увреждания/логопедична, психологична, трудотерапевтична, рехабилитационна, организация на свободното време, организиран транспорт/

  • Интеграция в масови училища

Интеграция: Здрави деца – деца с увреждания

Опазване здравето на децата и младежите

Спортни програми и ЛФК

Рационално хранене

- Подкрепа на родителите за:

Преодоляване на изолацията

Социално включване


Мисията на Дневния център за деца с увреждания е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културно развитие на всеки клиент като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник на общността. Визията за организацията и дейността на Дневния център за деца и с физически и интелектуални затруднения се основава на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и децата и младежите с увреждания – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.

Основно услугата е насочена към: деца с трайни физически и интелектуални затруднения, произтичащи от различни заболявания - Детска церебрална парализа, Синдром на Даун, незрящи, различни степени на интелектуална изостаналост, легастения, моторна дислалия, прогресивна мускулна дистрофия, хидроцефалия, микроцефалия, хромозомна аберация, синдром Корнелия де Ланге и др.


Услугата предлагана в Дневния център, съгласно Закона за социално подпомагане е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Ползването на услугата дава на родителите шанса да се включат по-активно в обществения живот, да се


Други реферати:
Организация на разходите в предприятието
Урбанизация и природна среда
Същност и особености на географското положение на България
Организация на търговията със селскостопански стоки
Основи на регионалистиката


Изтегли рефератаОснови на регионалистиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия