Социология

 1.Понятието социология и възникване на науката Икономическата социология е частно отраслово социологическа дисциплина. Като такава тя изучава определено направление от общото социологическо познание. За да разбере, обаче, нейната същност, нейната цел, нейната структура трябва да се познава съдържанието на общото, в случая на общата социология, нейният предмет, нейният категориален апарат, нейната характеристика и за това първите въпроси, които поставяме са въпросите въпросите от общ характер. Понятието социология има двуезичен произход. Произлиза от латинската дума socios, означаваща сдружение, съединение, съвместен живот и гръцката дума logos, означаваща знание или наука. Или същността на това понятие се свързва с наука, която изучава съвместният живот на хората в обществото. Пръв, който употребява това понятие е френският философ позитивист Огюст Конт. Конт в четвърти том на своето капитално произведение „Курс по позитивна философия” от 1839 година, за пръв път употребява понятието социология и затова той се приема за „баща” на социологията. Съдържанието на контовата социология се свързва с концепциите за социалната статика и социалната динамика. Социалната статика има за задача да изследва взаимоотношенията между социалните групи, обществено политически обединения и органи и институции на всеки етап от развитието на човешкото общество, а социалната динамика има за задача да изследва еволюцията, движението, приемствеността между хората в условията на непрекъснато движение на човешкото общество. Освен Конт към родоначалниците на социологията можем да причислим и английския философ Херберт Спенсър. Той също като Конт е привърженик на позитивизма(а позитивизма се свързва с онова, което е точно, реално, положително, сигурно, относително, относително защото то предполага движение, развитие, усъвършенстване, докато абсолютното се свързва с крайната форма на движени, със това, което е стигнало своя връх, апогей на развитие, което се намира в застинала форма. И на базата на позитивизма както Конт, така и Спенсър разработват една теория, която е свързана пряко с живота, която се основава на опита и на експеримента.) Спенсър разглежда обществото като социален организъм, който еволюира закономерно в резултат на взаимодействието между неговите съставни части. Според него социологията има за задача да реши проблемите за начина на организацията на хората в обществото. Родоначалникът на съвременната, модерната социология е френския социолог Емил Дюркем. Той приема, че социологията изучава само определена част, сфера от обществената или от социалната действителност. Сфера, която не се изучава от нито една от останалите обществени науки. Тази сфера от обществото той нарича социални факти. Социалните факти той разделя на две основни групи: на морфологични и духовни. Към морфологичните той отнася плътността на населението по територия, характера на населените места, наличието на съобщителни средства, интензивността на общуването. Към духовните той отнася колективните форми на обществено съзнание, към които се отнасят религията, идеологията, морала, правото. Дюркем както Конт приема, че обществото се намира в непрекъснато движение, но докато Конт приемаше, че етапите както в развитието на науката така и в развитието на обществото са три, а именно теологичен, метафизичен и позитивен, то Дюркем приема, че обществото в своето движение преминава през два етапа - етап на механична и етап на органична солидарност. Етапът на механична солидарност той свързва с времето, когато човекът не е имал възможност за собствена изява, за индивидуално стопанско поведение, за индивидуално решение, а той е бил представен от затворени социални общности като семейството, родът, населеното място. Социалният ред в етапа на механичната солидарност се е поддържал чрез насилие, а основни институции са били църквата и войската. Етапът на органичната солидарност е етап на новото общество. Органичната солидарност се основава на общественото разделение на труда, което прави хората взаимно зависими, защото единствено чрез общественото разделение на труда става възможно поддържането на социални връзки между отделни индивиди и социални групи. Общественото разделение на труда е единство между два процеса - първият е свързан 

Други реферати:
Глаголи за говорене в българския език
Кнежанският език
Пуризмът в българския книжовен език
25-годишнината на писателя Иван Вазов
Начало на справочно – енциклопедичното книгоиздаване в България


Изтегли рефератаНачало на справочно – енциклопедичното книгоиздаване в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия