Социология на правото

СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО2. АНАЛИЗ на нашето собствено правно съзнание по модел-половин страница;

Домашна задача: Избираме си произволна правна норма и правим анализ на нашето правно съзнание, според трите елемента: 1.познанието на правото /правната информираност-значението на това което виждаме/, 2.отношението на правото /психологическия/ отношението към тази норма положително или отрицателно-харесваме ли я или не и 3.нагласата /поведенческия/ дали ще бъде спазена или не-ще го направя или не.

Учебник: Социология на правото – проф.д-р Стефка Наумова.

Да обърнем специално внимание на стр.144 за темата за социалната патология!!! И още на т.3 към темата стр.171 нататък и по конкретно стр.175 където се разглежда въпроса за лигитимната правна наука.

Легенда: с три чертички _ _ _ са подчертани най-важните и любими за нея въпроси.


1. Предмет и система на социология на правото /СП/.

В края на ХІХ началото на ХХ век ОТП загубва мополния си характер и тогава става разделянето между ОТП, философия на правото и социология на правото. Причината за това е, че значителната част от обществените отношения, които са предмет на правно регулиране се видоизменят по начин такъв, че е невъзможно “болните” въпроси на обществото да се решат с правни средства. Тогава правната наука, юриспруденцията, образно казано се обръща за помощ към социологията и се появява една нова комплексна наука, която се нарича социология на правото. Социология – наука за обществото.

За първи път терминът “социология” се използва от френският философ Огюст Конт в неговото произведение “Курс по позитивна философия”, за което е наричан “бащата на философията”. Обикновено социологията се определя като наука за обществото и тъй като с понятие общество се определят различни човешки съвкупности от тук следва извода че социологията е наука за човешките съвкупности и следователно предмет на нейните изследвания са процесите и явленията съпътстващи съвместния живот на хората. И тъй като значителна част от тези отношения са свързани с правото, то логиката подсказва, че социологията като най-обща наука за обществото изследва и т.нар. правна област на обществения живот. Всеки един от нас има някакви познания за обществото и за процесите протичащи в него, макар че това е една абстрактна категория, в рамките на която се формират и останалите категории.

За първи път това разминаване между ежедневните познания и за обществото, и за правото и научното познание по един доста систематичен начин е показано в произведенията на двама известни автори, а именно Уилям Томас /американец/ и полякът Флориян Заниетски в тяхното произведение “Полския селянин в Европа и Америка” издаден през 1918г. в Чикаго. Двамата казват че съвременната юридическа наука е изградена върху няколко погрешни предположения, а тези погрешни предположения са свързани с ненаучната ежедневната социология – критикуват и юриспруденцията и социологията. Според тях – ние познаваме действителността, защото живеем в нея и на тази основа можем да прием, че определен ЮФ ще бъде значим за много дълъг период от време. Второто погрешно предположение – несъвършенствата на правната система са основната причина за неефективността на правното регулиране, т.е. ако определен нормативен акт не поражда онези правни последици заложени от законодателя, веднага се променя нормативния акт с надежда, че всичко се променя. Не несъвършенствата на правната система са причина за ефективността на правото, а някъде другаде трябва да се търси причина. Друго погрешно според двамата е че хората имат определени склонности, тъй като това е свързано с тяхната


Други реферати:
Тест по информационни технологии-9 клас
Информатика
Таблици и графични обекти в Word
Тест върху Word
Тест по Информатика


Изтегли рефератаТест по Информатика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия