Спектрална класификация

Изготвяне на съдебно психологични експертизи  1. Специфика на съдебната експертиза.

Експертизата се назначава , когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът на досъдебното производство (ч. 117 НПК). Експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно причината на смъртта, характера на телесната повреда, вменяемостта на обвиняемия или заподозрения, способността на обвиняемия или заподозрения с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения за тях или способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни показания за тях. Съдебната експертиза се назначава с акт, в който се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата, обектът и задачата на експертизата; материалите, предоставени на експерта, трите имена, образованието специалността, научната степен, научното звание и длъжността на експерта или наименованието на учреждението, в което трябва да се извърши експертизата, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се правят стационарните наблюдения, и срока за представяне на заключението.

Лица, на които се налага експертизата: специалисти от съответно учреждение или организация. Не могат да бъдат експерти: 1) лица, които се намират в служебна или друга зависимост от обвиняемия или неговия защитник, от пострадалия, частния тъжител, гражданския ищец, гражданския ответник или от техните повереници; 2) свидетели по делото; 3) лица, които не притежават необходимата професионална правоспособност, ако такава правоспособност се изисква.

Задължения на експерта:

  • Експертът е длъжен да се яви пред съответния орган, когато бъде призован, и да даде заключение по въпросите на експертизата;

  • Експертът може да откаже да даде заключение само когато поставените въпроси излизат извън рамките на неговата специалност или материалите, с които разполага, не са достатъчни, за да си състави обосновано мнение;


Други реферати:
Мъжът на 21 век
Тийнейджърите в обществото
Трафикът на хора - робството на 21 век
Reading papers vs. Online Documents
Advanced technologies in 21st century


Изтегли рефератаAdvanced technologies in 21st century - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия