Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

завършващите тази образователна степен. Процентът на завършилите средно образование през 2002 г. в България, Румъния и Унгария например е сходен (съответно 71,5%; 71,1%; 71,4%), но средствата, вложени в образователни нива през 2001 г., са твърде различни (1,7%; 0,9%; 2,2% от БВП на съответната страна). Приблизително еднакъв резултат се постига с най-малко вложени средства в Румъния и с най-много в Унгария. Тези данни илюстрират и факта, че макар размерът на бюджетните средства за образование да е от съществено значение, сам по себе си той не създава образователно качество - по-важно е как се изразходват тези средства.

Индикатори за ресурсите, с които разполага дадена система, са структура на учителската колегия (брой квалифицирани учители, професионално развитие на учителите), съотношение учител/ученици, сграден фонд, брой ученици на един компютър и др.

С оглед на казаното до тук, бих преложила следните неща:

  • Правителство да упражнява контрол над основното образование, като оставя самото ежедневно управление на местните правителства на различни нива. Министерството на образованието да формулира законите и нормите, политиката и цялостното планиране, както и основните елементи на образователната система; осигурява фондове за обучение на преподаватели и осигурява образование на малцинсвата, надзирава и направлява работата на местните органи на образованието.

  • Отговорностите на местните и регоинални нива на управление да включват осигуряването на основно образование в районите под тяхна юрисдикция, изготвянето на планове за развитие и преподаване за местните основни и средни училища; организиране на оценителната система в задължителното образование, осигуряване на субсидии за общини с недостатъчно средства за образование. Общините да носят основната отговорност за прилагането на задължителното образование, включително за цялостния бюджет за образованието, назначаването на директори и учители.

  • Правителството да окуражава активното участие в подпомагането и управлението на началното и средното образование (включително и предучилищното образование) на всички кръгове на обществото, за да могат държавните училища и училищата, подпомагани от обществото да се развиват успоредно.

  • Началното и средното образование се да завършват за общо 12 години, разделени са на начално, първи етап на средно и втори етап на средно образование. Началното образование е 5 или 6 години,


Други реферати:
Pиер Aбелар и кулминацията на късната логика
Национални празници
Вещиците в западноевропейската култура
Епосът Дон Жуан на Джордж Байрон
Обичаи „Пеперуда” и „Германчо”


Изтегли рефератаОбичаи „Пеперуда” и „Германчо” - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия