Сравнение на образователните системи на Великобритания и България

  1. Сравнение на образователните системи на Великобритания и България


Цели на образователната система във Великобритания:

  1. Да подпомага развитието на децата, като изисква от тях и им дава възможност да мислят рационално, за да реализират себе си в разрешаването на житейските задачи.

  2. Да възпитава у децата уважение към моралните ценности в обществото и толерантност към другите раси, националности, религии и начини на живот.

  3. Да помага на децата да разберат света, в който живеят.

  4. Да помага на децата да използват езика ефективно и с въображение в четенето, писането и говоренето.

  5. Да помага на децата да оценят как тяхната нация достига и поддържа жизнения си стандарт, да възпитава у тях респект към съществената роля на индустрията и търговията в обществения процес.

  6. Да предлага основата от математически, научни и технически знания, даваща възможност на момчетата и момичетата да усвоят най-съществените умения, които ще им бъдат необходими в бързо променящия се свят на бизнеса.

  7. Да разкрива пред децата човешките стремежи и постижения в изкуството, науката, релгията и в търсенето на по-добър обществен ред.

  8. Да насърчава и поощрява децата със задръжки в развитието им или в тежко социално положение, което затруднява възможността им да учат; ако е необходимо, да създава допълнителни ресурси, които да са в помощ на тези деца.


Цели на образователната система в България:

  1. Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание: усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на миналия опит с новите знания от различни области на науката и практиката.


Други реферати:
Техники в психотерапевтичния процес
Поведение на индивида в организацията
Екзистенциално- хуманистичен подход при консултиране
Деградация на личността от органичен тип
“Лайф-спен подходът към изследване на мисленето при решаването на проблеми” (III част) от Джаку Смит и Пол Б. Болтс


Изтегли реферата“Лайф-спен подходът към изследване на мисленето при решаването на проблеми” (III част) от Джаку Смит и Пол Б. Болтс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия