Сравнителен анализ на калкулирането по пълни и по променливи разходи

Сравнителен анализ на калкулирането по пълни и по променливи разходи


4.1. Количествени различия при калкулирането по пълни и по променливи разходи


В края на годината фирмата определя своите бюджетни постоянни непреки разходи(БПНР), като ползва изчислен норматив за тях и установява икономия или преразход в сравнение с фактическите постоянни непреки разходи (ФПНР). Икономиите на разходи или преразходите се причиняват от два фактора, които могат да влияят независимо един от друг или едновременно: отклонения в сумите на разходите; отклонения в обем, отъждествявани като “отклонения в ефективността”. Изчисляват се както следва:


Отклонение в сумите на разходите =

Фактически постоянни непреки разходи (ФПНР)

- Бюджетни постоянни непреки разходи (БПНР)


Отклонение в обема на дейността : Фактически обем – Бюджетен обем


Влиянията на тези отклонения от бюджетните постоянни непреки разходи (БПНР) са :

Фактически ПНР > Бюджетни ПНР = Преразход на ПНР

Фактически ПНПР < Бюджетни ПНР = Икономия на ПНР

Фактическиа ефективност > Бюджетна ефективност = Икономия на ПНР

Фактическа ефективност < Бюджетна ефективност = Преразход на ПНР


Пример. Фирма произвежда един продукт, като за материалите, трудови и непреки разходи са изчислени нормативи, а разходите за продажби и управление са бюджетирани. Преценява се, че нормативните и бюджетите за разходите ще са неизменни три години. В края на отделните периоди няма незавършено производство. Изходните данни за определяне на нормативните и бюджетни величини са :

А) бюджетни обеми на продуктите за три години – табл. 7.2.


Табл. 7.2 (лв.)

Годи-

ни

Обеми (количества) във физически единици на видовете продукти:

Произведени

Продадени

Първа

Втора

Трета

Общо

375

370

380

1 125

375

365

385

1 125


б) Цена на единица продукция, неизменна за трите години – 2.20 лв./ед.

в) Нормативи за променливите производствени разходи за единица: за преките материали 0.40 лв.; за прекия труд 0.25 лв.; за променливите непреки производствени разходи 0.15 лв. Общо нормативните променливи производствени разходи са 0.80 лв.

г) Бюджетните постоянни непреки разходи са 150 лв., а годишният обем на дейността по бюджет е 375 ед. Оттук нормативните постоянни непреки разходи за единица са:

Нормативни постоянни непреки разходи за единица

=


Други реферати:
Решаване на статически неопределими ферми
Политически партии и партийни системи
Горка
Електрохемотерапия
Въведение в теорията на автоматичното управление


Изтегли рефератаВъведение в теорията на автоматичното управление - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия