Среда на управление, организация на управление и мениджмънт

Среда на управление. Организация на управление и мениджмънт.


Среда на мениджмънт – това са вътрешни и външни дейности и събития за дадена организация. Външната среда се състои от конкуренция, технологични промени, икономически условия, политически и законодателни условия, обществена ценностна система и природни условия. Вътрешната среда обхваща всички видове ресурси на организацията – информационни ресурси, финансови ресурси, материални ресурси, човешки ресурси и т.н.


Организация, мениджмънт, мениджър.

Организацията е екип от хора, систематично ангажиран за осъществяване на определена дейност. Организацията може да бъде формална и неформална. Формалната организация е изградена на основата на установени регламентирани връзки и взаимоотношения между отделните нива и звена на управление. Успоредно с тях, във всяка организация съществуват и неформални връзки и взаимоотношения, които формират неформалната организация. Целите на неформалната организация може да съвпадат с целите на формалната, но може и съществено да се различават. Дори когато целите съвпадат неформалната организация може да оказва негативно влияние, като отнема част от времето, енергията, и лоялността на своите членове към фирмата. Положителното влияние на неформалната организация се изразява в: подобряване на комуникацията и координацията, допълнително мотивиране на нейните членове и установяване на неписани правила улесняващи дейността на организацията.

Мениджмънта е дейността на онези членове на дадена организация, които вземат ключови решения за това как организацията да извършва своята дейност. Мениджмънта е система от знания, натрупани през годините, посредством научни изследвания, наблюдения на практикуващи мениджъри, която може да бъде използвана за решаване на конкретни проблеми. Ние ще разглеждаме мениджмънта като съвкупност от следните дейности: планиране, организиране, ръководене, контролиране. Всички те са насочени към постигането на определена цел:

  • Планиране – подбор и последователно подреждане на задачи, насочени към постигане на целите на организацията (краткосрочно и дългосрочно).

  • Организиране – разпределение и координиране на цели и задачи и разпределение на ресурсите за изпълнението им.

  • Ръководене – всичко, с което ръководителя влияе върху хората (мотивиране, лидерство, комуникиране и вземане на решения и т.н.).

  • Контролиране – събиране, оценяване и сравняване на информация, с цел да се види, дали текущото състояние на нещата съответства на планираното и дали трябва да се правят корекции.

Мениджърът е лице, което отговаря за изпълнението на задачи, чрез осъществяване на надзор и наблюдение върху други членове и ресурси на организацията. В по-големите организации различаваме три йерархични равнища на мениджърите – начално, средно и висше. Мениджърите от начално равнище отговарят за подчинените, които изпълняват основната дейност на организацията. Мениджърите от средно равнище отговарят за мениджърите от начално равнище. Основната им задача е реализирането на плановете и политиките на организацията. Мениджърите от висше равнище отговарят за цялостните дейности на организацията.


Мениджърски умения – според Робърт Катц мениджърските умения се делят на три групи: технически умения (това са умения, свързани с изпълнение на задачи от пряката дейност на отдела), организационни умения (имат се в предвид умения за работа с хора) и концептуални умения (възможност за вникване в сложни ситуации, да се прогнозират множество елементи върху дейността на организацията с цел предприемане на конкретни действия).


Други реферати:
Мечта и реалност в разказа Ангелинка
Естественият радиационен фон като фактор за външно и вътрешно облъчване на населението
Мотивът за доброто и злото в разказа Чорба от греховете на отец Никодим
Жизнена среда и детско здраве
Мотивът за жертвата - Елегия


Изтегли рефератаМотивът за жертвата - Елегия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия