Средновековна естетика

Човека също не се възприема като едно хармонично цяло от тяло и дух, както в Атнтичността2. Телесната красота е не обект на възхищение, а признак за порок, тя трябва да бъде избягвана и прикривана. Плътта е иманентно грешна, тя е скверна, увличаща слабите в съблазни и прегрешения, човек трябва да я презре и целенасочено да унижава.


На късноантичния култ към тялото, телесността, вещта, изкуствения предмет и приоритета на чувствените наслади християнството противопоставя духовните наслади, основаващи се върху новата система от ценности, в която човекът заема второ място след Бога, явявайки се Негов образ и подобие в единството на духовното и телесното си начало.

Като висша цел на човешкия живот и на битието като цяло християнството издига идеала за пълното сливане на човека с Бога в акта на безкрайната взаимна любов. Реализацията на този акт на космическия ерос според християнската доктрина е неописуемата, превишаващата всичко, което човек може да си представи, духовна наслада, състоянието на безпределно блаженство. Това състояние е обещано на християнските праведници и светци като божествена награда в рая, но те могат да се приближат до него още в земния си живот, особено по пътя на мистическия опит, който в най-чист вид е възможен единствено в условията на отдалечаването от света, на монашеския аскетически подвиг.

За това красноречиво свидетелствува цялата аскетика, естетиката на аскетизма. И богослужебният опит обаче, чийто връх е Евхаристията – приемането на плътта и кръвта Христови, и молитвено-медитативното приобщаване към светите първообрази и към Първообраза чрез посредничеството на иконите имат за резултат височайшата духовна радост, често съпровождана от съзерцаването на неописуема свръхестествена светлина.

Естетиката на Тома Аквински3 се гради на йерархията на формите, в посока висшата реалност на божествената безтелесност, т.е. всичко което съществува, образува според собственото си значение, йерархична стълбица. Във възходяща градация се представяват така: форма свързана с материята, душа, ангели, Бог. Отделните стъпала притежават различна степен на съвършенство. Колкото по-нагоре се отива, толкова нещата стават по-съвършени, и човек се приближава все повече към чистото битие, неограничено от материята.


За хистиянството са основополагащи категориите: символ, образ, канон, светлина,


Други реферати:
Подкупът-цел или средство в бизнеса
Осигурително бреме
Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация
Социални аспекти на членството в ЕС за новоприети държави
Демографска политика


Изтегли рефератаДемографска политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия