Статистика - основи

Особен вид категорийни признаци са тези, които могат да имат само 2 значения. Наричат се дихотомни или алтернативни.

Когато в статистическата единица имаме натрупване на 2 или повече определения едновременно говорим за кумукативни.

в) Постоянни и променливи

г) Факторни и резултативни
Статистическо съвкупностно изследване


  1. Същност – общност от дейности по планиране, организиране и провеждане на ицучаване на масови явления, проявяваща се като съвкупност.

  2. Ф- Ции на статистическото изследване

а) Ф- ции от описателен характер – информацията служи за описание на състоянието на изследвания обект и настъпилите промени за изследвания период.

б) Ф- зии от диагностичен характер – информацията служи за диагностициране на причините и факторите в резултат, на които е определено състоянието на явлението

в) Ф- ция от прогностичен характер – информацията служи за определяне на бъдещото развитие на изследваното явление като се използва състоянието и тенденцията в миналото.

г) ф- ция от оптимизиращ характер – информацията служи за създаване на условия и възможности за подобряване на състоянието на изследвания обект

д) Ф- ции от законоустановяващ характер (номографски) – информацията служи за разкриване на определени закономерности на масовите ф- ми на проявление на явленията и процесите.

3. Ефектът на изследването – трябва да са на лице следните фактори:

а) ясно, точно и кратко формулиране на целта и задачите подчинени на дадения проблем.

б) получената информация трябва да е пълна, точна и достоверна.

в) Произведената информация трябва да е достъпна за потребителите.

Статистическа групировка


  1. Същност – това е процес, при който се извършва систематизиране, подреждане и обобщаване на получение при статистическо наблюдение (СН) сведения

  2. Видове групировки.

а) зависимост от характера на изучавания признак групировките биват:

- групировка по въриационен признак – по възраст, по брой.

Групировка по прекъснат въриационен признак се извършва, когато значенията на признака са с малък брой разновидности, които от само себе си определят броя на групите

Групировка по непрекъснат метриран признак се извършва когато значенията на признака са в по- широка граница. Например разпределението на магазините по размер на дневния им стокооборот. За целта първо трябва да се определи широчината ан интервала. Когато броя на групите е предварително определен, широчината на интервала се определя по формула


h = Xmax – Xmin

К – брой групи


Когато броя на групите не е предварително определен широчината на интервала се определя по формула:


h = Xmax – Xmin

1+3.322 lg N обем на съвкупноста


Интервалът може да бъде отворен когато първият интервал няма долна, а последният – горна граница. Броя на единиците във всеки интервал се нарича честота

  • Групировка по категориен признак по образование

  • Групировка по териториален признак

  • Групировка по време – времето е основание за крупировка на единиците от една статистическа съвкупност.


Други реферати:
Характеристика на ПК Солидарност 1918
Развитие на селскостопанството в област Шумен
Организация и обхват на данъчната ревизия
Ендогенни модели на растеж
Мултифондове-нов момент в инвестиционната политика на пенсионно-осигурителните дружества


Изтегли рефератаМултифондове-нов момент в инвестиционната политика на пенсионно-осигурителните дружества - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия