Статистиката като наука и практика

TEMA 1

Статистиката като наука и практика. Що е статистика – Понятието „статистика” е от латин-ски произход – от статус, което означава състояние на явлението, положение. Понятието статистика се свързва с богата система от натрупани знания. В съвремения смисъл статистиката има съдържание свързано с:

  • Дейност по събиране ,обработване и обобщаване на данни

  • Институциите, които се занимават със статистическа дейност – НСИ

  • Статистическа наука

  • Статистически метод

  • Статистическа практика

  • Статистически таблици

Еволюция – Статистиката възниква много по-рано като практика от появана на понятието статистика. Статистическите знания водят своето начало от най-дълбока древност и се свър-зват с появата на държавата. Те са представлявали тайно знание, което е било достъпно само за фараона и жреците. Тази практика освен в Египет преминава и през Персия, Лидия и др. статистическата наука се заражда и развива в Русия, Великобритания и Германия.

С развитието на знанията и на представителите на статистиката са предпоставка за създаване на три статистически школи:

-Руска - в тази школа обект на статистическата наука е човешкото общество, нейният пред-мет е събирането на знания за създаване на статистическа информания, чрез наблудение, групировка и обобщаване на данните.

-Европейска – В тази школа статистиката има за обект на изучаване човешкото общество и държавата, нейният предмет е събиране ,обработване и анализ на данните за човешкото общество и държавата.

-англо-саксонска – тази школа е свързана с изучаването на масовите явления в природата, предмета и е насочен към наблюдение, групировка и обобщаване на данните.

1.3 Метод – Статистическия метод представлява система от правила и техники за изучаване на статистическите закономерности в масови явления.Той е множествена форма на индукцията и дедукцията. В основата на статистическия метод е законът за големите числа и теорията на вероятностите.Статистическия метод включва три техники – за масово наблюдение, за групировка и анализ.Статистическия метод има две основни функции – описателна и аналитична.Описателната фукция обхваща наблюдението и групировката с които се създават съвкупности, а от тях се набавя информация за изучавания обект.Описателната функция е ограничена по време и място.Аналитичната функция е свързана с търсене на причинни зависимости, за тази цел се използват конкретни техники и методи за диагностичен, описателен и прогностичен анализ.

1.4 Теория – Общата теория на статистиката включва следното:1. Разработва система от понятия и категории на статистическата наука; 2.Изяснява същността, условията и логиката за


Други реферати:
Електра от Еврипид
Идейни конфликти в трагедията Антигона
Илиада-Шеста глава
Медея
Пространно житие на Св. Методий


Изтегли рефератаПространно житие на Св. Методий - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия