Стокова организация на общественото стопанство

Стокова организация на общественото стопанство

  1. Обща класификация на общественото стопанство като икономическа система. Алтернативни стопански системи. Натурално и стоково стопанство.

  2. Обща характеристика на стоковото стопанство. Видове стоково производство. Икономическите блага като основна клетка на стоковото стопанство.

  3. Стоката и нейните свойства. Характеристика на трудовата теория за стойността. Анализ на стойността. Потребителна и разменна стойност на стоките – развитие на формите на стойността.

  4. Анализ на стоката и нейните свойства от гледна точка на субективната ИТ. Полезност и ценност на благата.Общественото стопанство може да разглеждаме като ик. система и в този смисъл е единство от стопански форми, стопански дейности и елементи на производителните сили и производствените отношения на всяко общество. В ИТ се определя, че ик. връзки между стопанските субекти определят типа на организация на стопанската система. В основата на дадена стопанска ситема се поставят ик. връзки. Основни елементи на ик. връзки са:

  1. Мотивацията на стопанските субекти в ик. дейност.

  2. Съвкупността от институционални форми на организация на ик. процеси.

  3. Съвкупността от технически и технологични принципи, които се основава стопанската дейностСпоред френския икономист Реймон Бар съществуват следните стопански системи:

  • Система на затворено или натурално стопанство

  • Система на занаятчийско стопанство


Други реферати:
Арт терапия и ефективност на здравния мениджмънт.
Видове икономически анализи и тяхното приложение в планирането и прогнозирането в здравеопазването
Детска ясла
Длъжностна характеристика на контролера.
Етика на здравната политика.


Изтегли рефератаЕтика на здравната политика. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия