Стопанска история

23. България след Освобожд

До Балканските войни

Непосредствено след Освобож

дението Б-я се превръща в страна на дребното земевладе-лие.През 90-те год положение-то се променя-броя на по-едри

те земевладелци се повишава. Оземляването на бившите ра-таи и малоземлени селяни до-вежда до повишаване надници те на селскостопанските работ ници.~След Освобожд до края на 19в има увеличаване на зе-меделското производство. За развитието на селското стопан

ство изиграва и въвеждането на поземления данък.~ Заедно с растениевъдството напредък има и животновъдството.Броя на земеделските машини се увеличава,но въпреки тези рас

тежи Б-я далеч изостава от за-падните страни.~ Общо от Ос-вобождаването до 1885г се от-криват индустриални предпри

ятия,правят се първите геолож

ки проучвания,ускоряват се процесите,които водят от сред

ства за производство на дреб-ните и част от средните стоко-производители. Развиват се много предприятия,които уско

ряват процеса на бълг индуст

рия.Развива се вълненотексти

лната промишленост,мелнича

рството,каменовъглена проми

шленост,циментова индустрия и др.~ До края на 19в Б-я все още е много изостанала в ин-дустриално развитие. В нача-лото на 20в развитието на бълг индустрия отбелязва на-предък – почти 4 пъти се уве-личава промишленото произ-водство.Това се дължи на раз-ширение във вътрешния пазар, нараства броя на населението, повишени са вносните мита за конкурентните чужди произво

дства; организирано е професи

онално образование в страната

Значителна роля изиграва и Съюзът на бълг индустриалци, създаден през 1903г.

30. Световна стоп криза 1929-1933г

Това е най-кратката и същевре

менно най-дълбока криза, коя

то нанася поражения на стоп живот и има най-големи после

дици за бъдещото развитие.

Характерно за кризата е нейно

то неравномерно протичане по континентите и страните. Ко-гато в САЩ през 1930г бушу-ва кризата,Франция постига най-висока точка на предкри-зистен разцвет.~Кризата води до негативни промени в съот-ношението м/у производство и цени,м/у работна сила и реал-ни доходи.~В икономикатана САЩ от средата на 20-те год действат няколко фактора, чие то нарастване и съчетаване към края на 1929г дават сигнал за кризата.Първият е липсата на пропорционално развита многоотраслова струк тура на американското стопан

ство.Вторият фактор са неравномерно разпределение на покупателната способност и слабото потребителско тър-сене като следствие на него. Кредитната структура е третия фактор.Следва положението на САЩ в м/ународната търго

вия. И на последно място- с-ма на м/ународни дългове. ~ В крайна сметка световната стоп криза изправя човечеството пред непреодолими изпитания и предизвикателства.

Причините за кризата са разли

чни.Едни казват,че тя е продукт на съчетаване на исто

рически случайност, за други резултат от сериозни грешки в монетарната политика на САЩ след първата свет война и т.н предположения.Кризата неможе да бъде обяснена едно

значно. Причините за нея са комплексни,от обективно и су

бективно естество.

24.

След Освобождението Княжес

тво Б-я тръгва уверено по ка-питалистическия път на разви-тие.Стоп политика на бълг пра вителства е насочена към окон чателно премахване на феодал ни форми на организация и създаване условия за просперитет на новите капита-листически отношения.~Стоп политика на консерваторите не довежда до радикални капи талистически промени в струк турата на бълг стопанство. По вечето съществуващи преди Освобождението индустр пред приятия са разрушени или ра-зорени през 1877-1878г. Сил-но е стеснен вътрешния пазар; разделя се освободената част от бълг земи на Княж Б-я и Изт Румелия,което препятства формирането на по-широк нац пазар.Ниски вносни мита, огра ничени опити на правителства та да създадат модерна банко-на с-ма,която да осигурява из-годен кредит за развитието на бълг стопанство.~На всички правителства липсва ясна и настойчива насърчителна пол която да насочи малко капита-ли към развитие на индустрия та или на модерни земеделски стоп от капитал тип.

41.България след Първата световна война 1918-1923г

С подписването на Солунско-то примирие на 29.09.1918г Б-я излиза от Първата свет войн

Производството е силно спад-нало, обхванати от разруха са селското стопанство,промиш-леността,търговията и др.

Вътрешната полит обстановка също е силно изострена. ~ С подписването на Ньойския до-говор на 27.11.1919г от Б-я се откъсва Южна Добруджа, коя-то се предава на Румелия.С то-зи договор за трети път се прекроява и западната ни гра

ница.~Най-смела по замисъл и радикална по характер е аграр

ната реформа.С нея БЗНС се опитва да реши гладът за земя.Тази реформа ограничава мащабите на едрите земевладе

лски стопанства, ограничава модернизирането на бъл стоп. Като цяло законодателната и реформената политика на БЗНС в много отношения про-тиворечи на искрения им стре-меж за проспериране на стра-ната.Реформите на земеделско

то правителство осигуряват ус

ловия за икономич напредък на дребните и средни произво

дящи слоеве,на кооперативни-те сдружения и за соц-култур напредък.~43.Б-я в навечерието на Втората световна война

Бълг стопанство продължава да играе основна роля в иконо

миката на страната.Земедел-ските произведения заемат ос-новно място във външнотърго

вската листа на д-вата.~ Изли-зайки от кризистния цикъл бълг селско стопанство навли-за в етап на оживление,което е последвано от подем и по-ната

тъшно развитие.За това съдей

ства и политиката на д-вата, насочена към по-бързо пови-шаване на селскостопанските произведения в сравнение с це ните и индустриалното произ-водство. ~В периода 1934-1939г промишлената продук-ция в Б-я нараства.За това има принос леката промишл. За развитието на бълг индустрия в навечерието на Втората свет война е характерно по-нататъшното монополизиране на производството.Възникват и нови монополи,което е израз на стремежа за концентрация на производството.Увеличава се износа на машини, инстру-менти,апарати,метали.Намаля

ва износа на зърнени храни.~ Една от характ тенденции в развитието на бълг стопанство през втората половина на 30-те год е увеличаването на дела на държ и обществения сектор в народното стопанство.Разши ряват се кооперативните фор-ми на дейност, които се зани-мават с кредит и търговия.Кре

дитират се предимно дребни и средни занаятчии и търговци. Нараства ролята на коопераци

ите в износа.~За развитието на кооперативния стоп сектор иг-рае роля БНБ,която кредитира кооперат сдружения.

42. България 1924-1934г

След войните Б-я е изправена пред сложни стоп проблеми, произтичащи от загубата на те ритория, население и наложе-ните тежки финансови и репа-рационни задължения. През 1926-1930г засетите площи и добиване от индустриални кул

тури са увеличени 5-6пъти спрямо довоенните години.В подем е и стоковъдството.С увеличаването на относителни

дял на техническите култури се засилва стоковостта на сел-скостопанската продукция.~ През 1925-1929г физическия обем на земеделското произв надминава довоенните си рав-нища.Оживлението в индуст рията по време на иконом ста-билизация се проявява в 3 на-соки : значителни за бълг ма-щаби капиталовложения; уве-личаване на производството и реализиране на висока норма на печалба.През този период бълг индустрия успява да зав-ладее 2/3 от вътрешния пазар. Селското стопанство ев осно-вата на оживлението във външ

ната търговия.~ Кризата от 1929-1933г в бълг селско стоп се проявява по твърде своеоб-разен начин поради раздробе-ността на селскостопанската собственост и пренасищането на бълг село със свободна ра-ботна ръка.Основната тежест се понася предимно от дребни и средни селскостоп собстве-ници.В индустрията кризата не се стига до драстично нама-ляване на обема на производст

во.Кризата не засяга в еднаква степен всички браншове. В каучуковата,хартиената,тексти лната и стъкларската се откри ват нови работни места, а обе ма на производството се увели чава.~ По време на кризата продължава процеса на конце нтрация на индустрията.~Ико-ном криза обаче оказва небла-гоприятно отражение в/у тър-говията,банковото дело и дър финанси.

44. Световно стопанство през Втората свет война 1939-1945г.

Повечето д-ви преминават към свободно стопанско регу-лиране на иконом процеси. Те се стремят да наложат тази ли ния и в м/ународните иконм отношения.Правителстват на Германия,Италия и Япония преминават към изграждане на ръководено стоп, в което се разширява държ сектор, изграждат се редица държавно административни и иконом-финансови институции.В осно вата на тази политика стои цел та за мобилизация на всички ресурси в страната,за да се подготви тя за предстоящата война.~ Изграденото военизирано стопанство в Гер и нейните съюзници в начало-то на втората свет война ги поставя в по-благоприятна ико номич и военностратегическа позиция в сравнение с техните противници.~Управляващите в Англия и Франция преди войната наблягат в/у развитие-то на гражданските мирновре

менни отрасли на икономика-та.~Започналата война през 1939г променя начини на снаб дяване,формиране на цени,реа лизация на продукция и др страни на икономиката на вою ващите страни.Материалното осигуряване на производство-то и пласмента се ограничават в рамките на дадената страна и в съюзническите д-ви.~Дър-жавите от антифашисткия ла-гер разполагат с по-добра суро

винна база.~По време на вой-ната всички страни увеличава производството на горива и електроенергия,но потребност та им нараства много повече, поради което всички изпитват недостиг от тях.~ Във всички страни (с изкл Съветския съюз) печалбата се превръща в основен фактор за увеличава не производството за военни цели.Във всички страни се раз вива инфлацията.


Други реферати:
Априлската епопея 1876 година
Битката при Сталинград
Втори опит за преразпределение на света-Втора Световна Война
Георги Бенковски
Дали е ни е нужен човек като Левски в днешно време


Изтегли рефератаДали е ни е нужен човек като Левски в днешно време - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия