Стопанството на Русия в периода на утвърждаване и развитие на капитализма до 70-те години на 19 век

СТОПАНСКА ИСТОРИЯ

Лекция №: 2: Стопанството на Русия в периода на утвърждаване и развитие на капитализма до 70 - те години на 19 век

1.Разлагане на феодализма и зараждане на капитализма в Русия - характерното за този период е, че новите капиталистически отношения се зараждат доста по-късно в сравнение с другите напреднали държави. Това забавяне се дължи на ред причини, от които най-важни са вътрешната разпокъсаност, чуждото татаро-монголско владичество. Чак през втората половина на 15 век при цар Иван ІІІ страната се обединява около Московското княжество, напълно освободена от татарите. От това време започва оформянето на центарлизирана държава и завършва при Иван ІV Грозни. До този момент в Русия господства вотчинната (бащина) феодална собственост. Тя се характеризира с безусловното разпореждане на земята от страна на феодалите и тъй като самостоятелните князе стават твърде независими от централната власт, то московските монарси заменят тази система с нова, наречена поместна система. При нея феодалът получава земя пряко от царя срещу изпълняване на определена служба - военна или административна. С други думи тази нова система е условна и при смърт на феодала земята се отнема. Новата система става вече господстваща към края на 17 век. При нея вече на селяните им е отнето правото в определен ден от годината да напускат господарите си. Те стават напълно зависими от техните господари. Нещо повече на практика феодалите вече имат право върху имуществото и личния живот на селяните, които са напълно обезправени.Това пълно закрепостяване се явява остра задръжка за модернизацията и развитието на руското стопанство, тъй като няма свободна работна ръка в градовете и няма реализация на производствените продукти, съществува все още натурална размяна.

Чак при управлението на Петър І (1696 - 1752г.), Русия решава проблема чрез колония на западните държави и модернизация на страната. При Петър І се осъществяват военни, административни, стопански и битови реформи. Премахната е дворянската организация на военното дело и се създава редовна наборна. Организиран е здрав и централизиран държавно - административен апарат, при което страната се разделя на гоберни, създава се правителствен сенат с 12 колегии, които играят ролята на министерство. При цар Петър и неговите приемници се провежда политика на стопански меркантилизъм, т.е. активна държавна намеса в стопанския живот, стимулиране на националното производство (най-вече местната промишленост). За целта се създават специални колегии и специални институции, които наблюдават развитието на отделните отрасли, изготвят съответните проектозакони и административни укази за по-бързото им развитие. По тяхна инициатива се предоставят редица привилегии на създаваните държавни и частни манифактури:

  • Даване на монопол за производство на определени стоки;

  • Отпускат им се безвъзмездно държавни субсидии;

  • Безплатно им се предоставя земя за строеж на манифактурни предприятия;

  • Необходимите им суровини и материали се внасят безмитно и т.н.

В тези манифактури присъства крепостния труд, освен това има и наемни работници, а от тях една част принадлежащи на държавата. От тази гледна точка манифактурите са три вида: крепостни, наемни и смесени.


Други реферати:
Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени
Програмен продукт Бизнес навигатор
Оценка на материалните запаси при използването им методи, документи при отчитане. Методи на амортизация документиране. Специфика при документацията и отчетността
Сравнителен анализ на калкулирането по пълни и по променливи разходи
Отчитане на разчетите с бюджета и с ведомства


Изтегли рефератаОтчитане на разчетите с бюджета и с ведомства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия