Стопанството в Англия в края на ХІХ и началото на ХХ век (1871-1914)

Стопанството в Англия в края на ХІХ и началото на ХХ век

(1871-1914)


Към края на 60 години на ХІХ век Англия запазва индустриално първенство. Тя добива три пъти повече каменни въглища, отколкото САЩ и Германия и четири пъти повече чугун от САЩ и петнадесет пъти повече – от Германия. От 70-те години на ХІХ век английската индустрия започва да изостава от по-младите си конкуренти. От края на века Англия е изместена от САЩ като първа индустриална сила. Началото на ХХ век Германия се изравнява с Англия, а в някои отрасли дори я изпреварва. През ПСВ Германия е на второ място след САЩ.


Причини за икономическото изоставане на Англия в края на ХІХ и началото на ХХ век


  1. Индустриалната революция започва по-рано в Англия. Към края на ХІХ век техниката в английската икономира (черна металургия, каменодобив, корабостроене и др.) е физически и морлно остаряла. Необходимостта от обновяването на техническата база не привлича вниманието на английската буржоазия, защото в стремежа си за по-големи печалби тя насочва капиталите си към колониите, където са по-ниски цените на сровините, работната ръка е по-евтина и има огромен недостиг на местни капитали. В периода 1906-1912 в индустрията и селското стопанство на Англия средно годишно се влагат близо четири пъти по-малко капитали, отколкото се изнасят. През 1913 година инвестициите зад граници достигат 4 милиарда фунда и се насочват към САЩ, ЮАР, африканските и азиатските колонии, стоманолеарните заводи на Русия, Белгия, в строителството на жп линии в европейските страни, в субсидиране на морската търговия.

Първите две жп линии на Балканите са построени от Англия. През 1899 година доходът на англия от изнесени капитали е близо пет пъти по-голям от дохода, реализиран от външна търговия.

  1. състояние на селското стопанство – то е в състояние на упадък. Основна причина за това е фактът, че поземлената собственост е неравномерно разпределена. Има много висока степен на концентрация в ръете на лендлордовете (притежават 70% от земята). Те я дават под аренда, което е и проблемът. Високата рента увеличава допйлнително цената на продукцията, което я прави и неконкурентноспособна на световния пазар. Високата рента оскъпява и суровинната база на английската лека индустрия, което се отразява на крайната цена. Арендните отношения довеждат до допълнително отклоняване на капитали, защото лендлордовете използват голяма част за непроизводителни цели. Арендаторите при внедряването на арготехническите мероприятия се ограничават с такива, чиито икономически ефект се изчерпва с изтичането на арендния срок. Допълнително влияние за влошаване на селското стопанство оказва и световната аграрна криза, която започва през 1873 и продължава почти до края на века. Най-голямо значение има експлоатацията на огромната колониална империя на страната. Англия завзема огромни територии и постепенно създава тази колониална система, която през 1876 година има население 250 000 000 души. През този период колониалната империя продължава да расте. През 1882 година Англия окупира Египет. Включени са Замбия, Уганда, Гапа и др. Към началото на 1914 населението на колонията достига около 400 млн. души.


Други реферати:
Философски въпрос
Хегел и хегеловият модел
Хуманизмът - философия на Новото време
Човекът е синтез на време и вечност
Човешкото тяло


Изтегли рефератаЧовешкото тяло - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия