Страни в индустриалните отношения

Страни в индустриалните отношения • Държавата


 • Работодателите и техните организации


 • Организациите работниците и служите-литеДържавата в индустриалните отношения


ИНТЕРЕСЪТ НА ДЪРЖАВАТА

Да се разработи и реализира ефективнпа икономическа и социална политика;


Да осигурява ефективна защита на основните човешки права;


Да осигурява защита и създава условия за реализиране на интересите на работодателите с оглед изпълнение на икономическата и социална политика на държавата;

Да създава условия за предотвратяване и разрешаване на трудовите и социалните конфликти;


Да осигури стабилност и повишаване на жизнения стандарт.РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА


Осигуряване на необходимата нормативна уредба;

 • Организиране на системата на индустриални отношения;

 • Поощряване на сътруднечеството и взаимо-действието между страните в индустриалните отношения;

 • Координиране на сътрудничеството и взаимоотно-шенията между страните в индустриалните отно-шения на различните равнища;

 • Упражняване на държавният контрол в областта на трудовите и социалрни отношения;

 • Предотвратяване и решаване на трудовите спорове и конфликти;

 • Подържане на система за информиране на участниците в индустриалните оатношения;

 • Участие като страна в индустриалните отношения.


 • Осъществява своите интереси и роля


  Парламента, чрез своята законодателна дейност :

  • Приема трудовите закони;

  • Приема правните норми, уреждащи индустриалните отношения;

  • Гарантира основните човешки права в областта на труда;


  Други реферати:
  Анализ на дефицитното бюджетно финансиране
  Обща теория на ДБ. Теории за държавно финансово регулиране на равновесието и растежа
  PR на културния туризъм-Sofiq Jazz Peak
  Международен туризъм на Нидерландия
  Модата в туризма


  Изтегли реферата  Модата в туризма - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия