Стратегически анализи на външната среда на организацията

Стратегически анализи на външната среда на организацията1.Същност, задачи и етапи на статистическия анализ.

Статистическия анализ е приложение на статистическите методи за обработка на статистически данни, получени при наблюдението, групировката и сводката и за изучаване на производни статистически величини и тяхното тълкуване, с цел разкриване на същността, състоянието, тенденциите, закономерностите и зависимостите между изучаваните явления.

Етапите на статистическия анализ са: предварителен, изчислителен и тълкувателен.

  • При предварителния етап в зависимост от особеностите на изследваните явления и целта на изучаване се конструират система от количествени измерители. Обикновено те се изразяват в статистико - математически форми.

  • Изчислителен етап: чрез него се изчисляват не само междинни но и производни статистически величини, а също така крайни и основни резултати от анализа.

  • Тълкувателен етап: въз основа на получените резултати и тяхното сравнение може да се стигне до определени изводи и заключения.

В зависимост от поставените цели и задачи статистическият анализ бива: описателен, диагностичен, прогностичен и номографичен.

  • При описателния анализ се дава описателна характеристика с помоща на производни величинини за определено място и време. През този етап не се търсят причините, които пораждат установените закономерности.

  • При диагностичния анализ се разкриват и обясняват причините, които прождат варирането на единиците по значенията на даден признак. Тук се прилагат методите на индексния факторен анализ, на дисперсионния анализ, на корелационния анализ, на регресионния анализ.

  • Чрез прогностичния анализ се предвижда изменението на явлението в бъдеще. Прогнозата се разработва във варианти (песимистичен, усреднителен и оптимистичен).

  • При номографичния анализ се установяват присъщите на дадената съвкупност закономерности и тяхното количествено изразяване, ако действително съществува предполаганата от нас закономерност. Откритите закономерности са от теоретичен вид.


2.Основни направления на статистическия анализ.

  1. Статистическия анализ на разпределението на единиците на съвкупността по интересуващите ни признаци. Чрез този анализ се установяват обобщаващи количествени характеристики за центъра на разпределението, варирането и формата на разпределение. Това направление на анализа дава възможност да се разкрие общото, типичното, закономерното в съвкупността като цяло. Разкрива се вътрешната структура, териториална локализация, степента на концентриране и диференциация на изследваните масови явления.

  2. Статистически анализ на динамиката на явленията. При това направление се установява скоростта на изменение, колебания и т.н.


Други реферати:
Тест по Обща патология-Дегенерации
Тест по социална медицина
Тест по физиология
Цени и ценообразуване
Тест по борси


Изтегли рефератаТест по борси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия