Стратегически маркетинг

„Стратегически маркетинг” от доц. М. ЗахариевСтратегическият маркетинг е компилация и продължение на маркетинга; по-принцип, той е по-обобщено виждане за потребителският маркетинг
Тема 1. Въведение в стратегическия маркетинг (СМ)

СМ е част от стратегическото управление на стопанските организации, изгражда се върху принципи, подходи и техники, характерни за стратегическата теория. Много автори твърдят, че прилагането на тези принципи, техники и подходи в много случаи е довело до желани или приемливи резултати. Твърди се още, че в немалко случаи прилагани стратегии са довели до значителни загуби или пълни поражения. Това е причина да се твърди, че стратегиите сами по себе си не гарантират успеха. Вероятността той да бъде постигнат е възможна само, ако стратегиите са правилно формулирани, прилагат се умело, като се отчита влиянието на дългосрочни и ситуационни фактори. Като правило тактиката, с която се постига определен успех е по-релефно очертана, забелязва се лесно и от всеки, за разлика от стратегията подготвила успеха – тя се вижда от малцина. Причината е, че стратегията е по-широка по обхват спрямо, която и да е тактическа задача. Ориентирана е към по-дълъг срок на действие и към постигане на по-глобални задачи.

В стратегиите се отчита влиянието на множество фактори, с различна степен на въздействие върху конкретна организация; със сложно преплитане на тези фактори, при което съвкупното им взаимодействие създава висока степен на неопределеност на средата.

В стопанската сфера понятието стратегия е пренесено от военната област. Думата „стратегия” произхожда от древногръцките думи „stratos” – армия и „ago” – водя и означава умение да се води война по добре обмислен начин. В съвремените икономически условия стратегиите се възприемат като умения да се обединят разнородни действия в обща система, с оглед целенасочено управление на конкретна дейност и постигане на определен резултат. Във всяка стопанска организация това означава да се определи, дали даденото състояние е удовлетворително, дали може да бъде съхранено и дали и на къде трябва да се пренасочи съответната организация в средносрочен и дългосрочен период, за да се постигне желано състояние или проектирано развитие. Стратегията в случая е средство за промяна. В нея се очертават варианти (всяко решение има различни варианти). Разработването на такъв тип стратегии не е еднократно действие. Това е процес, при който се търси съчетание между отделните елементи на конкретната организация и на нея като цяло и средата, в която функционира и още по-точно тези фактори, които имат релевантен характер (тези от които се влияе съответната фирма). Трябва да се има в предвид, че в определени периоди и при определени условия за успешното функциониране на фирмата на пазара значение имат едни, а в други случаи други фактори на средата. При всяка стратегия има и друга страна, спрямо която се проектира съответната промяна или действие на конкретната фирма. Тази друга страна може да има сродна природа. В икономиката и на пазара е точно така. Често целта, която се поставя в съответната стратегия за действие е: изместване, подчиняване или унищожаване на отсрещната страна-конкурент. В немалко случаи целта, към която се стреми стопанската организация е да ограничи навлизането на нови фирми в сектора, в който функционира, да придобие по-силни пазарни позиции спрямо контрагентите, от които получава ресурси или на които продава продукцията си. Във функциите на стратегиите влиза и противодействието. Това значи конкретната организация да може да нанася или понася удари при конкурентното противопоставяне или да може да функционира успоредно с други организации без остро противопоставяне с тях. Чрез конкретни стратегически решения фирмите се стремят да намерят отговор на това, дали нейните силни страни й обезпечават конкурентни предимства. Стратегията в случая е синоним на намиране на конкретен тип поведение. Всяка фирма трябва да анализира отрасъла, в който работи, до колко той е привлекателен и перспективен и доколко тя трябва да приема решения да ограничава и разширява дейостта си съгласно типа отрасъл (възникващ, залязващ, в криза, ...)

ІІ. Предпоставки и обхват на стратегическия маркетинг (СМ).

Като управленска практика СМ няма дълга история и натрупан опит. Прилагането на елементи от стратегическото управление на фирмите в маркетинговата им дейност се прави в последните 2-3 десетилетия. Това само по себе си обяснява защо няма систематизирани виждания за обхвата на СМ и защо той не е отграничен строго от традиционния маркетинг. Независимо от това преплитане и от съществуващата неяснота в практиката, много организации успешно прилагат в маркетинговата си дейност решения от такъв характер и в следствие на което извличат определени ползи или избягват определени заплахи. Естествен е въпроса: Какви промени в условията, в които функционират стопанските организации наложиха в маркетинговата им дейност да се прилагат идеи, заимствани от стратегическото управление?

1) При обяснението на този факт обикновено се посочва, че това се дължи на интензивните промени в икономиката като цяло и в условията, в които функционират стопанските организации на сегашния етап. Тези промени пораждат значителна неопределеност, създават рискове, заплахи, но и благоприятни възможности за


Други реферати:
Анализ на дебитните карти
Анализ на дейността на фирма
Анализ на капиталовата адекватност на банките.
Анализ на ликвидността
Анализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността


Изтегли рефератаАнализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия