Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси

ВЪПРОС 5: Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси.


1. Мисия – целите на фирмата, мащабите й

2. Концепцията - с какво се занимава фирмата

3. Стратегията – по какъв начин ще се реализира концепцията

4. Тактиката – начин на действие

5. Политика – магат да бъдат активни и пасивни.

Политиките след събитието са губещи политики. По-добри са активните политики.

6. Бизнес плана – програма или проекти

7. Мерки

8. Мониторинг и одит на политиките

9. Резултат - крайната полза.

Що е стратегия?

Стратегията е начин за дефиниране на управленските задачи на корпоративно, на бизнес и функционално равнище с цел реализиране или решаване проблемите на мисията и концепцията. Стратегията е отговор на възникваащите или проявяващи се извън фирмата заплахи и бариери от една страна и от друга страна на нейните силни и слаби страни.

За дефиниране на стратигическо и оперативно управление могат да се използват два критерия:

1. Първи критерий: за стратигическо управление се възприема решаването на проблема в дългосрочен план, а за оперативното управление – в средносрочен и краткосрочен план;

2. Втори критерий – според равнището, на което се вземат решенията: стратегическо управление е това, при което решенията се взимат от висшите нива на управление, подпомагани от службите на управлението на човешките ресурси, а оперативно управление е това, при което решенията се вземат от линейните ръководители.

Стратегическото управление на човешките ресурси е функция от една страна на бизнес стратегията на фирмата, а от друга страна е функция от икономическите, производствените, социалните и технологическите цели на фирмата.

В своя обхват стратегическото управление включва няколско основни функции:

1. Разработване на стратегията на фирмата по човешките ресурси, съответстваща на нейната бизнес стратегия и водеща до нейното реализиране.

2. Разработване на политиките и плановете или проектите за нейното реализиране във фирмата.

3. Организиране и координиране на работата за изпълнението на политиките и проектите, свързани с нейната реализация.

4. Мониторинг и контрол на функциониращата система за управление на човешките ресурси и оценяване на ефективността й.

5. Разработване на коригиращи програми за усъвършенстване на нейното реализиране.

За целта във фирмата се разработват следните функционални стратегии за управление на човешките ресурси:

1) Стратегия за търсене, наемане, освобождаване и развитие на човешките ресурси;

2) Стратегия по работната заплата, бонусите и допълнителните изгоди, предлагани на персонала, с оглед повишаване на мотивацията му.

3) Стратегия за подобряване на условията, здравето при работа и автоматизация на производствените процеси;

4) Стратегия за организиране на индустриалните отношения и връзките с външната среда (Правителство, Парламент, неправитлествени организации);

5) Стратегия за ефективно производително използване на човешките ресурси.


Оперативното управление на практика се осъществява от линейните ръководители за реализиране на краткосрочните и средносрочните цели на фирмата, като се отчитат спецификите на фирмата или производството и функционалните стратегии.

Оперативното управление като задължение на линейния ръководител се свежда до няколко функции, които той трябва да изпълнява:

1. Функция на търсене, набиране и приемане на необходимия персонал.

2. Функция, свързана с обучението, опресняването и обогатяване на квалификацията на подчинените си.

3. Функция за осъществяване на дисциплинарни процедури, свързани с оценката на персонала, повишаване в длъжност или степен и наказания и освобождаване от длъжност.

4. Функции за поддържане на микроклимата – условия за работа, компютърни технологии, графици.

5. Функции за уреждане на трудовите отношения, системита на заплащане и премиране, специализации и др.

6. Периодично оценяване и анализиране организацията на работата и на длъжностите, в това число и на длъжностните характеристики, като внася промени в тях.

Чрез така осъществяваното стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси се постига необходимата организираност, иновативност, отговорност, производителност и ефективност в използването му в рамките на приетата за изпълнение бизнес стратегия.


Други реферати:
Възникване и развитие на PR
Облигационно право
Обща теория на правото
Обща теория на правото
Обща характеристика на държавното управление и администрация


Изтегли рефератаОбща характеристика на държавното управление и администрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия