Стратегическо планиране

Разработването на стратегически бизнес план е интелектуална дейност от най-висок ранг, чрез която се сътворява пътеводител на печелившия бизнес в условията на динамични промени в обкръжаващата среда, изостряща се конкуренция и растящи потребителски изисквания

Тема 1. Еволюция на фирменото планиране

1.1. Етапи в развитието на фирменото планиране

1.2. Затворено вътрешнофирмено планиране

1.3. Пазарно ориентирано планиране

1.4. Преход към стратегическо бизнес планиране

ПЪРВИ ЕТАП затворено вътрешнофирмено планиране- Фирмата е затворена система, планирането се занимава главно с вътрешнофирмени фактори.

ВТОРИ ЕТАП пазарно ориентирано планиране - Планирането започва от пазара: какво и колко мажем да продадем?

ТРЕТИ ЕТАП стратегическо планиране-Най-съвременна модификация на вътрешнофирменото планиране.

!! Важно заключение Съвременният модел на стратегическо бизнес планиране не отрича и не отхвърля, а възприема, вгражда и модернизира постиженията и методи-ческия инструментариум както на рационалния, така и на маркетинговия подход в планирането. Той е своеобразно допълнение и надграждане на тези подходи в контекста на гъвкавото приспосо-бяване на бизнеса към промените и предизвика-телствата на външната среда.

Тема 2: Същност, роля и етапи (компоненти) на стратегическото бизнес планиране

Работни определения:

Външни фактори – фактори на външната (обкръжаващата, околната) среда, в която функционира фирмата. Характери-зират се с по-голяма или по-малка динамика и оказват пряко или косвено влияние върху поведението на фирмата. Това влияние може да бъде положително – да създава възможнос-ти за растеж и развитие или отрицателно – да предизвика заплахи, затруднения и опасности за фирмената дейност

Вътрешни фактори – отразяват характеристиките на вътрешноорганизационната среда и влияят върху дейността и резултатите на фирмата под формата на силни страни (положително влияещи фактори, конкурентни предимства) и слаби страни (отрицателно влияещи фактори, отслабващи конкурентната способност)

Цели – желани резултати, които фирмата се стреми да постигне за определен период от време. Те трябва да бъдат конкретни, достижими, реалистични, измерими и контролируеми.

Стратегиянай-ефективният начин (посоката, пътя, треакторията) за постигане на една значима цел, като се отчитат изискванията на пазара, факторите на външната и вътрешната среда, включително и необходимите ресурси, разпределени по приоритети във времето и пространството.

Мисия – послание за историческата роля и призвание на фирмата, за потребителските ползи и предимства на нейните продукти или услуги, за нейните основни ценности, идеали и ръководни принципи.

Визия – идея, представа, виждане за желаното бъдеще на фирмата, нейните глобални (висши) идеи и стремежи.

SWOT анализ – съкратено наименование на ситуационния анализ на силните и слабите страни, произтичащи от вътрешнофирмените фактори, на възможностите и заплахите, произтичащи от факторите на външната среда.

Образува се от началните букви на понятията:


Други реферати:
Измервателни преобразуватели
Видове батерии и употребата им
Видове видеокамери
Горивна система на двигателите
Въведение в тренажорната дейност


Изтегли рефератаВъведение в тренажорната дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия