Строеж и състав на Земята и земната кора

Строеж и състав на Земята и земната кора.

І. Форма и размери на земята.

Формата на Земята се отличава с голяма сложност и не съответства на нито една правилна геометрична фигура. Множеството изследвания показали, че тя е близка до триосние елипсоид на въртене (или сфироид). От април 1946г. в Русия например се приема земния елипсоид със следните параметри: екваториален радиус= 6378,2км; полярен радиус= 6356,9км и среден радиус на Земята= 6371,11км. представата за Земята като за елипсоид на въртене (или сфероид) донякъде са верни, но те не отразяват пълно характера на нейната повърхност и форма. Малко по-близо до геометрично сложната форма на повърхността на Земята (с амплитуда на релефа около 20км) е фигурата получила названието ГЕОИД, предложено през 1873г. от немския физик Люстих.

Известно е че почти 2/3 от повърхността на Земята заемат океаните. Във всяка точка от повърхността на водата от океаните намираща се в пълен покой посоката на силата на тежестта (или отвеса) ще бъде нормална (перпендикуларна) продължавайки това ниво на повърхността на океана под континентите и островите така че всяка точка от нея да остава перпендикулярна към посоката на отвеса ще получим затворената повърхност на геоида, определяща фигурата на Земята като геоид. Геоида и елипсоида не съвпадат напълно като разминаването между тях на места достига +-150-160м..

ІІ. Строеж на Земята.

Земното кълбо в пределите достъпни за наблюдение се състои от няколко обвивки: атмосфера, хидросфера, литосфера. В началото на 20в. Вернатски предлага към трите външни сфери или обвивки да се добавят още две: прекъсващата ледена обвивка на Земята, която нарича клиосфера и сферата на живото вещество (съвкупността от растенията и животните) нарича биосфера. В резултат на взаймодействието на тези сфери се образува още една прекъсваща сфера на Земята – почвената обвивка, която професор Ковда през 1832г. нарича ПЕДОСФЕРА.

До 16км са достигнали сондите. От 16км надолу за строежа на Земята се съди по скоростта на разпространение на сейзмичните вълни.


Други реферати:
Амортизация на ДМА
Отчитане на разходите за дейността
Годишен финансов отчет
Дългосрочни финансови активи - придобиване, преоценка и намаление
Основен капитал. Същност и характеристика


Изтегли рефератаОсновен капитал. Същност и характеристика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия