Строителна дейност и контрол

1.Тема Държавна политика в строителството1. Министерски съвет – определя основните насоки и принципи на политиката на устройство на територията и приема решения за финансиране на държавни дейности в тази област


2. Министерство на регионалното развитие и благоустройство МРРБ – упражнява ръководство и контрол по цялата дейност свързана с устройство на територията на цялата страна . Министъра извършва държавна политика по устройство на територията , териториалната власт координира дейността на територ. и централни органи .


3. Местното самоуправление и администрация- назначава и организира работата на национален експертен съвет ДНСК , упражнява контрол по спазване разпоредбите на ЗУТ и на нормативните актове . Заповедите му са задължителни за всички общински и държавни органи както и за всички участници в строителството. Одобрява всички строително-технически норми и нормативи.


4. Дирекция национален строителен контрол ДНСК- това е специализиран орган за териториално устройствен и строителен контрол. Органите на ДНСК имат право да назначават държавна приемателна комисия за строеж, да издават разрешение за ползване или отказват издаването му. Да изпълняват заповеди за спиране и премахване на незаконните строежи. Да контролират издаването на разрешения за ползване на готови законово изградени строежи. Да проучват , обследва и регистрират аварии в строителството , както и да решават технически спорове м/у участниците в строителството. Да контролират изпълнение на мероприятия за възстановяване на зони с особена защита. Да установяват нарушения по ЗУТ и да предотвратяват незаконното строителство. Да извършват административно наказателна дейност по ЗУТ.


5. Областен управител –провежда държавна политика за устройство на територията в съответната област. Може да назначава областен експертен съвет и да организира неговата дейност.


6. Общинска администрация- Осъществява контрол по прилагане на устройствените схеми и планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, действащите нормативни актове за устройство на територията на самата община.

2.Тема Предназначение на териториите и поземлените имотиДруги реферати:
Слоган и текст
Същност и основни функции на рекламата
Анализ на финансовия резултат
Годишно счетоводно приключване
Инвентаризация на активите


Изтегли рефератаИнвентаризация на активите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия