Строителни машини

отделения, даващи възможност за напречно по отношение на машината плъзгане, за автоматичното избиране на частите произведени в различните отделения.

ПОДВИЖЕН СКЛАД ЗА БЕТОННО ЖЕЛЯЗО, "МОСТОВА РАЗНОВИДНОСТ"

-плъзгащ се по релси, включващ 8 отделения за съхранение на бетонно желязо, което подлежи на обработване. Всяко отделение е с капацитет 2500 kg за бетонно желязо до 12 m.

Управляваща програма за оста/сърцевината на бетонно желязо -Програмата за управление съществува в много разновидности /модули или софтуерни програмни пакети/, които позволяват адаптирането към специфичните нужди на различните клиенти. Различните модули, които са изброени долу, при кратко описание на функционалните им възможности, могат да бъдат инсталирани постепенно или наведнъж.

- Създаване на списъци от работи

- Разпечатка на списъци от работи/клиент

- Разпечатка на етикети/клиент.

Създаване на списъци от работи

При пускане на програмата на екрана се появява главното меню; от това меню могат да се изберат различни работни опции:

При избиране на "създаване/модифициране списъци работи" се появява въвеждаща страница с данни.

Тази страница показва на екрана всички данни, които могат да бъдат вкарани ръчно в

таблица на позициите след избирането от архива на профила, който ще се изработва, от

архива със стандартни форми /има запомнени около 200 форми за вкарване, при

поискване/.

Нестандартните профили могат да бъдат конструирани по желание; те автоматично се


изобразяват, макар и не в мащаб, в таблицата с профилите. След като вече данните които

характеризират профила /страни и ъгли/ са вкарани, профилът автоматично се

изобразява в мащаб.

По-нататък, програмата позволява автоматично вкарване на всички скоби за мащабна

подкранова греда, имащи един и същ профил, но различни размери.

Вкарването на техническите данни на фигурата води до автоматичното изобразяване на

теоретичните тегла и размери, включително:


Размерите на проекциите по протежение на ортогоналните оси на фигурата

Максималната височина на фигурата

Дължината на най-дългата страна на фигурата

Пълно разгръщане на фигурата

Тегло в килограми на позицията

Прогресивно тегло на списъка от работи

Разпечатване на списъците с работи - КЛИЕНТ

На база работните списъци, които са пуснати в производство за различни клиенти и различни обекти, се създават списъци с работи - клиент , които проследяват доставката направо до обекта. В тези списъци работните позиции се подразделят по клиент, обект и работа, а техническите данни /размери и тегла/ са теоретични - не си вземат под внимание различните ограничения, които могат да възникнат от сгъването и варирането на възможните допуски.

Форматът на разпечатката заедно с отчетените данни, могат да бъдат модифицирани


Други реферати:
Агресия
Лекция по ЦОС
Психика и съзнание (сравнителен анализ)
Логически елементи
Логически нива


Изтегли рефератаЛогически нива - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия