Строителство

5 Строителство


За начало на строителството се счита деня на създаването на „Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строително ниво и линия ”. Ако не се изисква откриване на строителна площадка се използва дата на заверката на заповедната книга.

Откриването на строителна площадка, определянето на строително ниво и линия се извършва при влизането в сила на разрешението за строителство.

Протокола за строителна линия отразява мерки за безопастност, здравословни условия на труд, опазване на съседни сгради, мрежи, съоражения и едра растителност.

При липсата на други технически възможности могат да се използват части от тротоарите, които се използват за строителни площадки и временни постройки по време на строителството по ред и наредба на общинският съвет.

Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на ниво и линия се съхранява безсрочно в архива на общината, а преписа е при възложителя.

При достигане на проектните нива изкупи, цокъл, корниз и било на сградите лицето, извършващо строителен надзор или техническият ръководител на сградите от пета категория (от първата лекция) е длъжен преди да извърши изпълнение на следващите строително – монтажни работи да направи проверка за съответствие на строежа с удобреният инвестиционен проект.

За да се извърши разрешение на строеж и удобрение на протоколи за строително ниво и линия на етапа ниво изкупи е задължително геоложко проучаване.

При отклонение от строителните книжа лицето, упражняващо строителен надзор спира строителството със заповед. За тази цел в „Заповедната книга” на строежа тази заповед се вписва и се написва протокол.


5.1 Документи, свързани с участниците в строителството


Участници в строителството са следните:

1) възложител ;

2) строител ;

3) проектант ;

4) консултант ;

5) физическо лице, извършващо контрол в конструктивната част ;

6) технически ръководител ;

7) доставчик на машини, съоражения и оборудване ;

Взаимоотношенията между участниците се регулират с писменни договори.

При нормално функциониране на строителните обекти и след отстраняване на скрити дефекти се приема или въвежда в експлатация или използване с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата се определят минималните срокове за изпълнение на строително – монтажните работи. Сроковете се определят с договор между възложителя и изпълнителя, като сроковете да са в границите не по – малки от минималните срокове в наредбата, а при неизпълнение на срока се дължи неустойка.

Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане в строителна експлатация на обекта.

Възложителя е собственик на имота и е прехвърлило правото на строеж на друго лице. Възложителят или упълномощено от него лице трябва да предостави всичко за започването на строителството.

Проектанта е физическо или юридическо лице, което има необходимата правоспособност. Условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят с договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по конструктивната част е задължителен за всички строежи от 1 до 5 категория. Предписанията на проектанта за авторско право за спазване на инвестиционния проект се вписват в заповедната книга и тези предписания са задължителни за останалите участници в строителството.


Други реферати:
Източници и методи на изследване на психологията на личността
Казус по психология на тема АЗ-ът
Изследване логичността на мисленето под влияние на умора
Реферат
Какви са разликите в проявите на аутизъм и синдром на Аспергер


Изтегли рефератаКакви са разликите в проявите на аутизъм и синдром на Аспергер - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия