Структура на програма на Delphi.Типове данни.Целочислени,символи,булеви и реални данни

Структура на програма на Delphi.Типове данни.Целочислени,символи,булеви и реални данни.

Когато стартираме команда за създаване на нова програма,Делфи създава куха структура на програма и очаква разработващият да запълни изразните места с компоненти,програмен код,нови прозорци и др.,така че да се получи желаната приложна програма.Думите записани с главни букви в с-рата на програматаса служебни и се изписват точно така и точно на това място.А ако са и с удебелен шрифт те са задължителни.Делфи не прави разлика между малки и главни букви.Текстът поставен в ъглови скоби е насочващ<>.Там се поставят програмни ед.,които ще оформят програмата.Делфи има следната структура:

Program<име на програмата>

Uses<списъкот библ.процед. и ф-и>

Label<Списък от етикети>

Coust<деклариране на константи>

Type<дек.на типове>

<дек. На проц. и ф-и>

Begin

<последов. На оператори>

End.

Тази структура остава скрита.Вместо нея Делфи показва саздадената празна библиотека от програмни модули ,в която могат да се програмират различни действия,които ще се изваршват при настъпване на опред.събития.

Символни:

Константи-символи заградени със символи(щрих или единични кавички) ‘ „ А”,’2’....

Променливи- декларират се в частта var –пример : cl,St,rl,char

Низове

Константи -поредица от символи заграградени от символи-единични кавички ‘ ‘-пример : ‘Иван’ , ‘12’

Променливи - декларират се в частта var ,пример: Str,Sp:spring;-с тях може да + при което низовете се сливат.

Типове данни

Цялата инф.в комп. се записва в двоични цифри(битове),групирани в байтове.Голямото разнообразие на запусваната информация се постига чрез различни типове данни,като програмните системи различават.

В частта Var трябва да декларираме всяка променлива .константите трябва да са изписани в операторите според специфични правила да личи какъв тип константи са използвани.

Цели числа

Константи-записват се като поредица от цифри които може да започват с + или -.Ако не е употребен знак конст. се счита за+.

Променливи:

декл. се в Vар x,y,ml:Integer; -декларацията задължително завършва със знак;с цели числа можем да изваршваме следните операции със съотв.знац+събиране –изважд.,*умнож.,div целочислено дел,mod намиране на остатък.

Реални числа

Константи-записват се като поредица от цифри разделени с точка (12.25).пред първата може да стои +или – които определят знака на числото.

Променливи:декларират се Var пример: tit,z:Real;

С реалните числа можем да извършваме следните операции-,+,-,*,/

Булеви

КОнстанти-само 2 конст. true,false.

променливи-Var b,bl:Boolean;

С тях може да изв. следните операции.Or-логическо събиране;And-лог.умн.Not-лог.отр.

А –една лог.данна,Б-друга.Ето как се изв тези деиствия.


Други реферати:
Estonian Republic
Le nombre de la population
Plovdiv-antik, aber ewig
Stonehenge
Австралия


Изтегли рефератаАвстралия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия