Структурни и активизиращи фактори, свързани с успеха на фирмата

1.Структурни и активизиращи фактори свързани с успеха на фирмата

Структурни:

-приспособяване на плановите аспекти

-бюджетиране

-вземане на решения

-наставление

-контрол

Активизирани:

-мотивация

-информиране

-усъвършенстване на организацията

-сътрудничество

-управление на ситуации

2.Връзка м/у контролинг с-мата и начина на формиране и постигане на целите.

Няма пряка връзка м/у контролинга и начина на формиране и постигане на целите-стр34

3.Целево-адаптивно управ.-х-ка

-дългосрочно-целево адаптиране

-планиране на целите с по-конкретен характер на базата на адаптирането към конкретните паз. условия

-анализ и диагностика на средата за вземане на упр решения

-селективност по отношение на ресурсите съобразно целите, ориентиране към пазарните потребности

-динамичност пулсираща адаптивност в организацията

Това управление изисква ясна концепция за развитието на фирмата

4.С какво се свързва реализацията на програмата?

С вземането на оперативни решения, чрез които се осигуряват действия, водещи до изпълнение на поставената цел.

5.Подходи за определяне мястото на контролинга в управл цикъл.

-да се направи връзка м/у контролинг с-мата и начина на формиране и постигане на целите

-да се оцени отношението м/у ф-ите на контролинг с-мата и тези на упр цикъл

6.Ключови резултати на фирмата

-търговски

-на функционалната дейност

-поддържащи резултати ь

7.Области на жизнения план

-работа

-стопанство

-физ състояние

-семеен живот

-соц състояние

-психическо състояние

8.Инфо процес в контролиг с-мата

Има пряко отношение към управленската отчетност. Заедно с инфо за външната иконом. среда те служат за нуждите на изработването и вземането на упр решения на база възникнали отклонения от целите на фирмата.

9. Х-ка на соц. цели.

Засягат човешкия фактор, колективите в рамките на фирмата. Те имат близка връзка с целите по отношение на кадровото осигуряване.

10.Х-ка на целеполагането като упр структура.

-осъществява се от упр персонал в упр с-ма и е следствие на историческото разделение на човешкия труд

-осъществява се от упр с-ма както за сама за себе си така и за обекта на упр

-съдържа отделни етапи кат формиране оптимизиране на на целта и др

-осъществява се от висши органи на висшето, средното и нисшето равнище в упр структура

11.Начини за преодоляване на неопределеността на външната среда и при вземане на решения за определяне на целите.

Голяма неопределеност на външната среда налага вариантен подход при вземането на решение за опр на целите

-оценка на всички предложения и варианти и избор на най-удовлетворяващия

-след изпълнение на първия начин да се запазят два или повече варианта, които да послужат за поставянето на алтернативни цели

12.Какво включва организационното осигуряване на производството

Развива се в две насоки:

-подцели в рамките на организацията на живия труд

-подцели в рамките на обществения труд

13.Целево управление Х-ка

При него целта е водеща. Тя е основание за търсене на резерви за ресурси осигуряване, след което се създава организация на работата

14Направление на клиринговите отчети

-откриване и оценяване на плановите реалности

-контакти с звената, присъщи с успеха

-анализ на причините

-въвеждане на съответните мерки

15Процес на определяне на резултата-основни моменти

-устременост

-определяне на резултатите

16.Задачи на сметната и отчетна дейност

-пряко отразяване на текущото състояние и диферсициране при отделните структурни елементи на целия производствен процес

-прогнозиране на разходите и резултатите от производството

-формиране на целеви величини

-контролиране на изпълнението на поставените цели

17.Какво включва определянето на резултатите

-определяне осн моменти на действие

-опр на генералните цели, стратегията, ключовите резултати и задачите на фирмата

-опр и включване в календарния план целите на членовете на фирмата

18.Разлики м/у традиционните форми на плановата дейност и планирането в с-мата контролинга:

Традиционна форма:

-постоянна цел

-ресурси на нейна база

-постоянна организация

Планирането в с-мата на контролинга:

-ориентирана към конкретни резултати в бъдеща цел

-адаптивна с-ма за корекции и пригаждане на ресурсното осигуряване

-гъвкава организация

19.Ресурсно осигуряване х-ка

При него са водещи ресурсите. На тяхна осн. се създава организация за използването им след което се формулира и целта има пасивен х-р от гледна точка на целта.

20.Сфера на сметната и отчетна дейност на фирмата

-пресмятане и отчитане на видовете разходи

- -----//---- на разходите по веригата на възникване

- ----//------ по носители

- ----//------- за опр период

- ----//------ на постъпленията и плащанията

- инвестиционни ресмятания

21.Структура на упр инфо:

-научно-техническа

-специална

-патентна

-техническа

-екологическа

-кадрова

22.Влияние на управляващите в/у управленските променливи.


Други реферати:
Технология на бизнес оценяването
Форми на инвестиции
Фондови пазари
Управление на качеството
Теория на пари и кредит


Изтегли рефератаТеория на пари и кредит - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия