SWOT-анализ



SWOT - анализ


8.1. Силни страни


- Висока степен на изграденост и гъстота на съществуващата транспортна

инфраструктура – България разполага с над

6 хил. км железен път

- Развита система за обществен транспорт, обхващаща цялата страна

- Висока степен на електрификация на железопътния транспорт

- Работещи системи за таксуване ползването на транспортната инфраструктура

- Висока степен на хармонизация на транспортното законодателство с това на ЕС

- Проекти за развитие и модернизация на транспортната система, в процес на

изпълнение

- Изградена система за обучение и квалификация на транспортни кадри


8.2. Слаби страни


− Незадоволително състояние и ниво на поддържане на наличната инфраструктура

− Инфраструктурен свръхкапацитет при твърде нисък трафик, който да заплаща

разходите за стандартното поддържане

− Наличие на “тесни места” в транспортната инфраструктура и недостатъчна

обвързаност с транспортните мрежи на съседните страни

− Недостиг на инфраструктура за високоскоростни превози

− Дезинтегрирано планиране и управление на част от транспортната инфраструктура

− Липса на ясна система и нормативна база за приоритизация на проектите в

жп сектор.

− Липса на финансови средства за стандартно поддържане, модернизация и

развитие на наличната жп инфраструктура

− Морално и физически остарял транспортен парк и претоварна техника в

пристанищата и терминалите

− Незадоволително качество на услугите за жп транспорт

− Недостатъчен административен и професионален капацитет за управление и

изпълнение на големи инфраструктурни проекти

− Ниско ниво на технологична съвместимост за движение по общоевропейската

транспортна мрежа

− Относително ниско ниво на безопасността и сигурността на транспортната система

и услуги

− Изоставане в транспортните научните изследвания и приложението им в

практиката в резултат на ниското финансиране


8.3. Възможности за развитие



Други реферати:
Промени в икономиката на страните членки на Европейския съюз
Същност на продуктовата политика
Организация на Варшавския договор
Развитието на търговията в България след влизането в ЕС
Европейска Асоциация за Свободна Търговия (ЕАСТ)


Изтегли реферата



Европейска Асоциация за Свободна Търговия (ЕАСТ) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия