Съединението на княжество България и Източна Румелия

Съединението на Източна Румелия и Княжество България


В резултат от решенията на Берлинския конгрес българската нация е разпокъсана на зони с различен правно-политически статут. Това обусланя известни различия в историческата съдба на българите в отделните области. Най – благоприятно е положението на Княжество България и Източна Румелия, а българите там имат възможност за относително самостоятелно развитие. Ето защо стремежът за национално единство се проявяват в най-голяма степен в теи бългрски територии. Този стремеж постига успех със Съединението през 1885 година.

Съединенската акция на българите е негативно посрещната от великите сили и съседните ни страни. Особено остро реагира Сърбия, която се впуска във война с българите. Българската войска постига победа и защитава постигнатото национално единение. Междунаротното признание на Съединението придава необратим характер на промяната.

Съединението на Източна Румелия и Княжество България последвано от сръбско-българската война са значими събития в новата българска история, това обуславя интереса на науката към проблематиката. Науката разполага с множество и разнообразни извори. Важно значение имат всички онези, които изразяват развитието на обществото в Източна Румелия след Руско-турската война до Съединението. Особено внимание се отделя на документите, разкриващи ейността на Българския таем революционен централен комитет (БТРЦК), на личните архиви на съединенските дейци и други. Учените използват и документални свидетелства от Княжество България, които очертават съединенческите действия и усилия на българите там. Множеството данни се съдържат в някогашния периодичен печат, мемоарите и други.

Важно значение имат и чуждите извори. Архивите на великите сили и Турция открояват тяхната политика във връзка с съединенческите стремежи на българите от двете области. Важно значение имат и военните архиви на Сърбия и България, които показват хода на военните действия по време на Сръбско-Българската война. Особено ценни са материялите, свързани с дипломатическото уреждане и признаване на Съединението.

Научният интерес възниква още сред съвременниците на събитието. Не е случайно, че се събират и публикуват редица документи например от Иван Андонов, Михаил Арнаудов, Димитър Страшимиров, Цветана Тодорова, Дойно Дойнов, Радослав Попов и др. Това прави възможно и последвалите проучвания. Ценни страници се съдържат в произведения на Симеон Радоевски, Стефан Бобчев, Михаил Мадитаров и др. Те разглеждат живота в Източна Румелия до Съединението и проследяват съединенските усилия на българите. Интересни са проучванията и на автори като Илчо Димитров, Горан Тодоров, Мария Манолова, Стефан Дойнов, Андрей Пантев и др.

За да се осмисли по-добре проблемът за съединението през 1885, то би следвало вниманието да се насочи най-напред към въпроса за развитието на Източна Румелия в педиода 1879-1885г. В тази връзка е целесъобразно да се посочи как областта възниква, да се очертаят протищащите по онова време процеси в социално – икономическия и политически живот на автономната област.

Договорът от Сан Стефано определя независимотта на Румъния, Сърбие и Черна гора от османска Турция. Той регламентира оформянето на България като автономно трибутарно княжество със християнско правителство и своя войска. Границите на княжеството са съобразени и с определените от посланическата конференция в Цариград.Предвижда се начело на княжеството да е избран от населението и одобрен от султата със съгласието на великите сили княз на българите. Предвижда се също така събрание на българските първенци да изработи Органически Устав на Княжеството като негов основен закон. Според договора, въвеждането на новото управление следва да се осъществи за две години под надзора на руски императорски комисар и при охрана на реда от руски войски. Предвижда се да се съборят крепостите в княжеството, а султанът да не държи свои войски в него.


Други реферати:
Рядка добродетел. Един мой враг
С розови очила
Родителите ми си имат свои представи за нещата, а аз–мои
Светът около мен
Приятелството


Изтегли рефератаПриятелството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия