Съюз Обществена подкрепа

УВОД


Съюз „ Обществена подкрепа” бил основан през 1935г. и имал за цел да създаде единство, като обедини и съгласува дейността и усилията на всички благотворителни дружества и съюзи в България, които подпомагат нуждаещите се от обществена подкрепа лица над 18 годишна възраст. Съюзът „Обществена подкрепа” бил най-важната проява на закона за обществено подпомагане и по този начин България влезла в своята велика обществена роля. Дейността на съюза била част от създаването на държавно-обществен модел на социална работа в България. Той си поставила за цел не само да подпомогне крайно нуждаещите се в страната, но и да укрепи и развие чувството на взаимно подпомагане-обществена солидарност в народа. За да може така да стане хуманитарна- човеколюбива-държава, която да премахне просията и да издигне човешкото достойнство.

1. Благотворителност и обществено подпомагане


Новият закон за обществено подпомагане дошъл в време, когато

благотворителние инициативи в нашето общество започнали да се умножават, а самата блвготворителност се за­силвала и търсела възможности и средства да излезе от положението на една явна безсистемност и неустроеност. Първоначално от много страни се чували гласове за недоумения и на из­вестна боязън, защото не било съвсем ясно, как новият закон схваща големите за­дача на дружествената благотворителност. По-късно нямало място на недоумения и за съвети към предпазливост, защото станало напълно ясно, че законът не само не цели да ограничи свобод­ната обществена инциатива в областта на добротворството, а напротив — сложила основите на едно организирано, планомерно и целесъобразно благотворение със силите и средствата на самото об­щество и с оглед на действителността. Ето защо, новият закон за обществено подпомагане бил едно добро начало и разумна необходимост.

Една от най-висшите прояви на обществе­ната солидарност е благотворителиостта. Благотворителността се е дължала у нас изключително на личната инициатива. С влизането в сила на новия закон за общественото подпомагане, личната инициатива не се премахнала, но държавата я съгласувала, обединявала, насьрдчавала, контролирала и най-щедро подпомага. С това се открила нова епоха не само в исто­рията на българската благотварителност, но и в историята на самата държава. От национална, нашата държава станала и хуманитарна- солидаристична държава. Съгласно закона за общественото подпома­гане, между другите


Други реферати:
Мотивът за прераждането в разказа Шибил
Песен за човека от Вапцаров
ЛИС по Градушка-Пейо Крачолов Яворов
Майката Султана и нейният свят–романът Железният светилник от Димитър Талев
Градът и селото в творчеството на Елин Пелин


Изтегли рефератаГрадът и селото в творчеството на Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия