Съюз Обществена подкрепа

семейно и обществено положение, неговото здравословно състояние и работоспособност, неговата подготовка за живот –занаят и неговият недъг. Съюзът „Обществена подкрепа” бил най-важната проява на закона за обществено подпомагане. С влизането в сила на този закон България влязла в своята велика обществена роля. Тя си поставила за цел не само да подпомогне крайно нуждаещите се в страната, но и да укрепи и развие чувството на взаимно подпомагане- обществена солидарност в народа. За да може така да стане хуманитарна-човеколюбива-държава, която да можела да премахне просията и да издигне човешкото достойнство.


3. Организация на Съюза, отдели, организационна дейност

На 3 март сутринта в аудитория № 1 на Свободния университет, съгласно заповедта на Министъра на Вътрешните работи и народното здраве № 194 от 7.ІІ по покана на Софийския Градски Кмет, се свикали на учредително събрание за образуване на Софийски клон от съюза ”Обществена Подкрепа” тези благотво­рителни дружества, комитети и организации, от града и околиятата, които подпомагали обществени лица над 18 години. На събранието присъствали 65 представители от 65 благотворителни дружества. Събранието се открило от понеделник кмета г. Хр. К. Стоилов по пълномощно на Столичният кмет инж. Ив. Иванов. Г-н Стоилов обяснил накратко задачите на Закона за обществено подпомагане, че с учредяването на Софийския клон се целяло да се създаде единствен в областта на подпомагането, съгласуване дейността на отделните дружества с благотворителната дейиост на Общината и държавата и внасяне системност в начина на подпомагането.

Същият обяснил, че по решение на управителния съвет на съюза „Обществена Подкрепа” одобрено от Мииистра на вътрешите работи и народното здраве с предписание 16 3430 от 1.03. 1935 г. в София, да се основе само околийски клон от дружествата със седалище в София и околията. Същото важало и за градовете Пловдив, Русе, Варна и Бургас.За председател на учредителното събрание бил избран архимандрид Д-р Иосиф Лазаров.

За членове на клона, с тайно гласуване, били избрани, както следва:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


Архимандрид д-р Йосиф Лазаров от православното християнско братство „Св. Георги”-

София. 2, Д-р Т. Стамболиев. от благотво­рителния комитет

София. 3. Г-жа Екатерина Каравелова , от дружесгво „Майка”— София.

4 .Протоперей Недков от дружество „Покровител на слепите”-София.Други реферати:
Биг брадър-някой те гледа
По-силно ли е обществото от медиите
Достоверността-по-точното определение на обективността
Един ден от моя живот в света на рекламата
Изследване публиките на дадена организация


Изтегли рефератаИзследване публиките на дадена организация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия