Съюз Обществена подкрепа

Към първите пет отдела се отнасяла благотворителността чрез приюти, домове и ра­ботилници, а шестият отдел бил за общото подпомагане на нуждаещите се лица и семейства. Задачите на този шести отдел били много. Те се определяли от действителността, която разкривала множество случаи, когато подкрепата се явявала уместна и неизбежна. Трябвало да се създадат на нуждаещите се условия за препитание без да търсят постоянна подкрепа от обществото. Това бил най-правилния начин да се разрешат социалните проблеми. Липсата на целесъобразна системност, се из­разявала не само в разпределението на помощите, но и в самата подкрепа по същество. Много, ако не повече, от благотворителните дружества схващат задачата си едностранчиво. Те вършели своя дълг, като раздавали помощи в пари или материали (храна, облекло, топливо), за да задоволят една нужда. С това не се сложил край на лишението, на бедствието, за­щото никое дружество не можело да поеме постоян­ната издръжка на нуждаещите се. В такьв случай дългът към нуждаещите се нямал да бъде едно хладно, формално отношение, целият смисъл на който бил да се изчерпва в цифри и книжки, а едно участие в личния проблем на бедствеността. Често пъти тази помощ можела да бъде малка. Стигало да се помисли върху възможността за са­мостоятелна работа. Да се набавяли на нуждаещия се някои необходими инструменти за работа, можело да му се купи един сандък за да открие сергия,на един да се построила барака, за да продава плодове, вестници, да кърпи обуща и прочие. Благотворителните дру­жества не били борси на труда, но това не значи, че не трябвало да вършат и тази високоблагородна работа — да настаняват когото можели като ги подкрепят със средства за път, за най-необходимото обзавеждане и пр.

Една друга извънредно важна задача на От­дела за общо подпомагане била да настоява, отделните благотворителни дружества и клоновете на Съюза да изработват общ план на благотворителността в дадено населено место. Този план трябвало да определя броя на нуждае­щите се, които да бъдат подкрепени, района на всяко благотворително дружество в места, където дружествата били повече, вида на помощта, времето (сезона) през което започнала така да се каже благотворителната кам­пания. Разбира се, че за да се осъществи един такъв план трябвало в общините да се създаде една централна картотека на нуждаещите се, в основа на която да се издадат на всички нуждаещи се от обществена подкрепа типови книжки, в които да се вписва всяка получена помощ. В изработването на тази централна кар­тотека, трябвало да вземат участие и благотворителните дружества, които били в състояние да познават нуждаещите се от района или обществената среда, в която работели. В общия благотворителен план трябвало да се предвиди и вида на помощта, както и най-сигурния начин за разпределянето й. Когато се говорело за общо подпомагане имало се предвид насъщните непосредни нужди. Поради това, крайно неоправдана


Други реферати:
100 години криминалистика в България
Криминологично изследване върху престъпността в България
Материално и процесуално право
Местно самоуправление
Наказателно прилагане на правата върху търговски марки


Изтегли рефератаНаказателно прилагане на правата върху търговски марки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия