Съкращаване на думи и изрази

Съкращаване на думи и изрази


Съкращенията са два основни вида - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.


Графически съкращения


Съкращават се както отделни думи( вм. - вместо, заб. - забележка, гр. - град), така и словосъчетания (д. ф. н. - доктор на филологическите науки, т. г. - тази година, и т. н. - и тъй нататък). Графическите съкращения се оформят по три начина:

а ) с точка, когато се записват първата или първите няколко букви от думата. Последната буква задължително е за съгласен звук. Примери: с. - село, г. - година, вм. - вместо, сп. - списание вкл. - включително напр. - например

б ) с малко тире - записват се първата и последната една - две букви от думата. Примери: в - к - вестник ; г - н - господин ; д - р доктор ; п - в полуостров ; у - ще - училище.

в) с наклонена черта - както й в предходния случай - се записват се първата и последната една - две букви, Примери: в/у - върху ;с/ка - сметка.


Личните имена се съкращават обикновенно на първата буква, независимо дали е гласна или съгласна. Фамилното име остава несъкратено, освен в случайте, когато поради изисквания за анонимност се записват само инициалите. Примери: Г. Александров - Георги Александров А. Попова - Ана Попова.

За да се разграничават едно от друго имената, започващи с една и съща буква, съкращението може да е от повече букви, като условието е последната да е съгласна, която в несъкратена форма на името е следвана от гласна , Примери: Ел. - Елена ; Ем. - Емилия ; Евг. -Евгени.

Названията на измерителните единици се съкращават, без да се пишат точки. Примери: м - метър, км - километър, г - грам, кг - килограм, ч - час, т - тон, л - литър.


В библиографски справочници съставните названия на списания, вестници, годишници и др. под. се съкращават на началните


Други реферати:
Обща характеристика на счетоводството
Обща характеристика на облигационното финансиране и мотивация при неговия избор
Обща характеристика на отчетната информация
Обществено-полезни функции на анализа
Особености при отчитане на собствения капитал


Изтегли рефератаОсобености при отчитане на собствения капитал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия