Сърдечен цикъл

Сърдечен цикъл. Движение на кръвта в сърцето по време на систола и диастола. Ударен и минутен обем. Сърдечни тонове. Сърдечна честота в покой и при физическо натоварване.


Сърдечния цикъл включва една систола и една диастола на предсърдия и на камери. При покой, при честота на сърдечната дейност 75 удара в минута, продължителността на сърдечния цикъл е 0,8 s. Сърдечният цикъл започва със систола на предсърдията, която трае 0,1 s. След това започва систолата на камерите, която трае 0,3 s. Лесно е да се съобрази, че диастолата на предсърдията е 0,7 s, докато диастолата на камерите е по-кратка – 0,5 s. От съпоставянето на тези данни следва, че докато предсърдията са в диастола
(0,7
s) камерите са в систола през 0,3 s от тях и остават 0,4 s, през които предсърдия и камери са в диастола – това е т.н. обща сърдечна пауза.

По време на общата сърдечна пауза предсърдно-камерните клапи са отворени, полулунните клапи са затворени. Кръвта навлиза от кухите вени в дясното предсърдие и от белодробните вени – в лявото предсърдие, преминава през предсърдията и пълни камерите. След края на общата пауза започва предсърдната систола, която донапълва камерите (0,1 s). След края на предсърдната систола започва камерната систола. Налягането в камерите се покачва, и в момента, когато стане по-високо от това в предсърдията, предсърдно камерните клапи се затварят. (Клапните платна се избутват към предсърдията, но тъй като свободните им краища са заловени чрез съединителнотъканни връзки за камерната стена, тези краища се допират плътно едно до друго и не допускат връщане на кръв от камерите към предсърдията). Продължаващата систола води до по-нататъшно покачване на налягането в камерите и в момента, когато налягането в лявата камера стане по-високо от налягането в аортата, а в дясната камера – по-високо от това в белодробната артерия, полулунните клапи се отварят и започва изтласкване на кръв в тези два съда.След камерната систола, започва камерната диастола, налягането в камерите намалява, кръвта от белодробната артерия и от аортата се насочва обратно към сърцето, изпълва джобчетата на полулунните клапи, те се затварят и не допускат връщане на кръв обратно в камерите.

По време на камерната систола от всяка камера се изтласкват около 70 ml кръв . Този обем се нарича ударен обем. Той може да се увеличи под действие на нервни и хуморални влияния. При физическа работа може да достигне 120 – 140 ml.

Минутен обем е количеството кръв, което камерите изтласкват за една минута. Може да се изчисли като произведение от ударния обем и честотата на сърдечните съкращения за една минута. В покой минутният обем е около 5 l, при физическа работа може да се увеличи до 30 –35 l /min.

По време на един сърдечен цикъл се чуват два сърдечни тона (ако слушалката е върху стената на гръдния кош в областта на сърцето). Първият тон съвпада с началото на камерната систола и със затварянето на предсърдно-камерните клапи, вторият тон – с началото на камерната диастола и затварянето на полулунните клапи.

1Други реферати:
История на Стопанска академия
Валутни операции и сделки с валута на търговските банки
Миграция на работната сила
Качество на труда
Хотел Сандански


Изтегли рефератаХотел Сандански - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия